top of page
Blueskye_v9.jpg

Et komplett system for Kvalitetsledelse - HMSK
Skalerbart. Integrert. Enkelt. 

 • SoluDyne er et komplett system med integrerte moduler og funksjonalitet for kvalitetsstyring og HMS.

 • Spor enkelt samsvar med ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001 osv.

 • Enkel løsning tilgjengelig på web og håndholdt enhet.

 • Kvalitetssystem tilgjengelig som skyløsning eller installert hos kunden.

 • Støtter Prosesser fra arbeidsprosesser som styrende dokumentasjon til automatisering av arbeidsflyter.

 • Konfigurerbare Dashboards og Skjema Designer integrert med Work Flow Designer. 

 • Dokumenthåndtering, rapportering av forbedringsforslag og nestenulykker, håndtering av avvik og reklamasjoner, utarbeidelse av handlingsplaner, ledelse av revisjoner, risikovurdering samt vedlikehold og kalibrering av utstyr m.m.

Kvalitetsstyring i SoluDyne og de 7 prinsippene for god kvalitetsstyring som definert i ISO 9001 

SoluDyne gir organisasjoner en komplett pakke for å utmerke seg i kvalitet og kontinuerlig forbedring for å være i samsvar med ISO 9001 og de 7 prinsippene for kvalitetsstyring.  Disse syv prinsippene fungerer som et rammeverk for organisasjoner som søker å etablere og vedlikeholde effektive kvalitetsstyringssystemer i samsvar med ISO 9001. De fremmer en kundesentrert tilnærming, involvering av ansatte og et fokus på kontinuerlig forbedring for å sikre at produkter og tjenester konsekvent oppfyller eller overgår kundenes forventninger.

1. Kundefokus: Organisasjoner bør være kundesentrerte, forstå og møte deres nåværende og fremtidige behov og      forventninger. Kundetilfredshet er en nøkkeldriver for forretningssuksess.

2. Lederskap: Effektivt lederskap er avgjørende for å etablere og vedlikeholde et kvalitetsstyringssystem. Ledere bør skape en enhetlig visjon og misjon, sette klare mål og sikre at alle i organisasjonen er på linje med kvalitetsmål.

3. Menneskers engasjement: Mennesker på alle nivåer i organisasjonen bør være involvert og engasjert i å nå organisasjonens kvalitetsmål. Dette prinsippet understreker viktigheten av å styrke og motivere ansatte til å bidra til kvalitetsforbedring.

4. Prosesstankegang: Kvalitetsledelse bør tilnærmes som en serie sammenkoblede prosesser som til sammen skaper verdi for organisasjonen og dens kunder. Å forstå og administrere disse prosessene er avgjørende for å oppnå konsistente og ønskede resultater.

5. Forbedring: Kontinuerlig forbedring er et grunnleggende prinsipp. Organisasjoner bør jevnlig vurdere og forbedre sine prosesser og produkter for å oppnå bedre ytelse og kundetilfredshet. Bruk av data og bevisbasert beslutningstaking er avgjørende for forbedring.

6. Bevisbasert beslutningstaking: Beslutninger bør baseres på analyse og evaluering av data og informasjon. Dette sikrer at beslutninger er rasjonelle og kan føre til bedre resultater og kontinuerlig forbedring.

7. Relasjonsledelse: Å bygge og administrere gjensidig fordelaktige relasjoner med leverandører, partnere og andre interesserte parter er avgjørende for suksess. Samarbeidsrelasjoner kan øke organisasjonens evne til å levere verdi og oppfylle kvalitetsmål.

Full prosess-styring, fra arbeidsprosess og helt til arbeidsflyt- automatisering. Oppnå et prosessbasert styrings- og kvalitetssystem. Modelleringsverktøy integrert i nettleseren.
Les mer

Nøkkelmoduler og funksjonalitet som Kvalitetssystem

Samsvar med ISO 9001 og arbeidsprosess vs arbeidsflyt

En Arbeidsprosess som brukes som styrende dokumentasjon er en ikke-automatisert prosessvisning som illustrerer en rekke trinn som må tas for å oppnå et spesifikt resultat.  En arbeidsprosess definerer tydelig roller og ansvar og kombineres ideelt sett med styrende elementer for at ansatte skal ha en klar forståelse av oppgaven som skal utføres og hvilke krav og risikoer som eventuelt er involvert. Arbeidsprosesser brukes vanligvis til å erstatte kompliserte prosedyrer skrevet som dokumenter der risikoen for menneskelige feil vurderes å være relevant.  Mange moderne organisasjoner styrer hele driften ved hjelp av arbeidsprosesser, da dette sikrer høyere kontroll og effektivitet. Lær mer

Oppsummert betyr en arbeidsprosess i denne sammenhengen styrende dokumentasjon definerer hvordan arbeidet skal utføres.
Arbeidsflyt er en automatisert prosess og hjelper til med å utføre selve oppgaven.  For eksempel kan rapportering av avvik betraktes som en automatisert prosess.
 

APOS modulen samsvarer med flere av de syv prinsippene i ISO 9001, avhengig av dens spesifikke funksjonalitet og hvordan den implementeres i en organisasjon. Her er ISO 9001-prinsippene som arbeidsprosessprogramvare samsvarer med:

APOS - ARBEIDSPROSESS BRUKT SOM STYRENDE DOKUMENTASJON
 

Prosesstankegang: APOS Arbeidsprosess støtter prosesstilnærmingsprinsippet ved å hjelpe organisasjoner med å definere, kontrollere og administrere arbeidsprosessene deres. Det sikrer at arbeidsprosesser og dokumentasjon blir opprettet, gjennomgått, godkjent og distribuert som en del av en strukturert arbeidsflyt, i samsvar med den overordnede prosessorienterte tilnærmingen til ISO 9001.

Bevisbasert beslutningstaking: Arbeidsprosesser når de brukes som styrende dokumentasjon spiller en avgjørende rolle i bevisbasert beslutningstaking. Det hjelper organisasjoner med å opprettholde et klart revisjonsspor med prosessendringer, godkjenninger og revisjoner. Dette grunnlaget kan være uvurderlig for å ta informerte beslutninger knyttet til arbeidsprosesskontroll, prosessavvik, samsvar og forbedringer av arbeidsprosesser.

Kundefokus: Effektiv arbeidsprosessledelse er avgjørende for å opprettholde kundefokus. Gode arbeidsprosesser sikrer at kundenes krav og forventninger er dokumentert, kommunisert og integrert i organisasjonens prosesser og produkter eller tjenester.

Ledelse: Lederteam er ofte avhengige av arbeidsprosesser for å sikre at viktig styrende dokumentasjon, retningslinjer og prosedyrer blir konsekvent kommunisert og fulgt i hele organisasjonen. Den støtter ledelsesprinsippet ved å tilby en mekanisme for toppledelse for å sette forventninger og justere organisasjonen med kvalitetsmål.

Menneskers engasjement: Arbeidsprosessledelse engasjerer mennesker direkte, den gir ansatte verktøy for å få tilgang til, samarbeide om og bidra til arbeidsprosessene og kontinuerlige forbedringer som er relevante for rollene deres. Dette direkte engasjementet støtter prinsippet om engasjement av mennesker ved å gi ansatte mulighet til direkte deltakelse, noe som er veldig forskjellig fra å administrere av dokumenthåndtering med prosedyrer, der roller og ansvar for de ansatte kan være klart definert, men kan være vanskelig å tyde for den ansatte.

Relasjonsledelse: APOS forenkler samarbeid og kommunikasjon mellom teammedlemmer og interessenter. Det hjelper med å administrere relasjoner ved å sikre at de riktige menneskene har tilgang til riktig arbeidsprosess til rett tid, og støtter effektivt teamarbeid og samsvar med kvalitetsmål.

Forbedring: APOS bidrar med to kontinuerlig forbedring ved å tilby en strukturert tilnærming til kontroll og ledelse av arbeidsprosesser. Den hjelper organisasjoner med å identifisere forbedringsområder i arbeidsprosesser og sikrer at endringer spores og dokumenteres, i tråd med forbedringsprinsippet.

APOS - ARBEIDSFLYTAUTOMATISERING
 

Prosesstankegang: Work Flow-programvaren støtter organisasjonsprosesser ved å muliggjøre konsistent og effektiv oppgavestyring, som gjenspeiler prosesstilnærmingsprinsippet for å oppnå ønskede resultater.

Forbedring: Programvaren tilbyr verktøy for prosessanalyse, ytelsessporing og tilbakemelding, og fremmer kontinuerlig forbedring av prosesser, produkter og tjenester.

Bevisbasert beslutningstaking: Med sine analysefunksjoner letter Work Flow-programvaren datadrevne beslutninger om prosessoptimalisering og operasjonelle forbedringer.

Menneskers engasjement: Ved å strømlinjeforme oppgavehåndtering og samarbeidsverktøy, øker programvaren indirekte ansattes engasjement.

Kundefokus: Konfigurasjoner i programvaren kan prioritere oppgaver som påvirker kundetilfredsheten, og forbedrer kundesentrerte operasjoner.

Ledelse: Programvaren hjelper lederskap med å føre tilsyn med viktige organisatoriske prosesser, i samsvar med å sette mål og kvalitetsstyringsmål.

Relasjonsledelse: Work Flow-programvaren støtter teamsamarbeid og interessentkommunikasjon, og hjelper til med relasjonshåndtering.
 

Programvarens samsvar med ISO 9001-prinsippene avhenger av implementeringen i en organisasjons kvalitetssystem. Effektiv bruk kan øke prosesseffektiviteten og kvalitetsstyringen, avgjørende for samsvar med ISO 9001

Avviksystem - og Kontinuerlig Forbedring

Kvalitetsforbedrings- modulen støtter alle typer observasjoner,  forbedringsforslag, avvik, kundeklager, nestenulykker, yrkesskader, revisjonsresultater etc. og er en essensiell del av et Kvalitetssystem.
Les mer

Samsvar med ISO 9001 - 4 av 7 prinsipper:
Prosesstankegang: Ved å adressere avvik som en del av en strukturert prosess, kan organisasjoner sikre at avvik håndteres effektivt og at korrigerende tiltak iverksettes på en systematisk måte.

Forbedring: Kontinuerlig forbedring er et grunnleggende aspekt ved ISO 9001, og avvikshåndtering støtter dette prinsippet ved å gjøre det mulig for organisasjoner å lære av avvik og forbedre prosessene deres. ​

Avvikshåndtering er avhengig av å samle inn og analysere bevis for å finne de grunnleggende årsakene til avvik og for å ta informerte beslutninger om korrigerende og forebyggende handlinger. Dette er i tråd med prinsippet om  Bevisbasert beslutningstaking, ettersom organisasjoner bruker data og informasjon for å veilede handlingene sine og forbedre prosessene deres.
Avhengig av type virksomhet, ved å involvere leverandører og kunder direkte i din avviksrapportering/kontinuerlige forbedringsprosess kan denne modulen også hjelpe med Relasjonsledelse og gi en konkret tilbakemeldingssløyfe mellom deg og leverandørene dine og deg og kundene dine.

Risikostyring

Komplett risikostyringssystem. Kan brukes selvstendig, og sammen med resten av systemet, f.eks. for risikovurdering av prosesser og vurdering av observasjoner ved en audit, nestenulykker etc..
Les mer
 

Risikostyringssystemet er i tråd med ISO 9001s prinsipper ved å legge vekt på risikobasert tenkning i kvalitetsstyring. Nærmere bestemt:

Kundefokus: Den håndterer risikoer som påvirker produkt/tjenestekvalitet for å møte kundenes behov.

Ledelse: RISK reflekterer lederskapets proaktive forpliktelse til kvalitet, og fremmer en risikobevisst kultur.

Menneskers engasjement: Det involverer ansatte i risikoprosesser, fremmer risikobevissthet og ansvar.

Prosesstankegang: RISK identifiserer, vurderer, behandler og vurderer risikoer systematisk, og gjenspeiler ISO 9001s prosessentriske syn.

Forbedring: Å håndtere risiko fører til organisatorisk tilpasning og foredling.

Bevisbasert  beslutningstaking: RISK tilbyr innsikt for informerte beslutninger om risiko.

Relasjonsledelse: Det sikrer at eksterne partnere er på linje med organisasjonens kvalitets- og risikostandarder.


Totalt sett opprettholder RISK ISO 9001s prinsipper, og understreker viktigheten av risikobasert tenkning.

Audit Planlegging og gjennomførelse
 

Planlegging og gjennomføring av interne, eksterne og 3. parts revisjoner, med mulighet for individuell tildeling av oppgaver og Gant-plan visning av tidsplan. Les mer
 

Interne og eksterne revisjoner er avgjørende for etterlevelse av ISO 9001. Programvare for revisjonsstyring effektiviserer revisjonsprosessen, sporer funn og forenkler korrigerende handlinger.
 

Revisjonsstyringsprogramvaren er et verdifullt verktøy for organisasjoner som ønsker å tilpasse seg de syv prinsippene i ISO 9001, en standard for kvalitetsstyringssystem (QMS). Her er hvordan programvare for revisjonsadministrasjon kan samsvare med disse prinsippene:

 1. Kundefokus:

  • Programvare for revisjonsadministrasjon kan hjelpe organisasjoner med å samle inn og analysere tilbakemeldinger fra kunder og klager, og gi verdifull innsikt i kundetilfredshet og forventninger.

  • Ved å gjennomføre kundefokuserte revisjoner kan organisasjoner identifisere områder for forbedring og iverksette tiltak for å møte kundenes behov mer effektivt.

 2. Ledelse:

  • Ledere kan bruke revisjonsstyringsprogramvare til å sette revisjonsmål, allokere ressurser og etablere revisjonspolicyer og prosedyrer.

  • De kan vise lederskap ved å sikre at revisjoner utføres regelmessig og effektivt, og fremmer en kvalitetskultur i organisasjonen.

 3. Menneskers engasjement:

  • Revisjonsstyringsprogramvare forenkler samarbeid mellom revisorer, reviderte og andre interessenter som er involvert i revisjonsprosessen.

  • Det sikrer at revisjonsteam er godt trent og engasjert i å gjennomføre revisjoner og implementere korrigerende handlinger.

 4. Prosesstankegang:

  • Programvaren støtter en systematisk og strukturert tilnærming til revisjoner, fra planlegging og forberedelse til utførelse og rapportering.

  • Det hjelper organisasjoner med å forbedre konsistensen og effektiviteten i revisjonsprosessene deres.

 5. Forbedring:

  • Programvare for revisjonsadministrasjon lar organisasjoner spore revisjonsfunn, avvik og korrigerende handlinger.

  • Den støtter implementeringen av korrigerende og forebyggende tiltak (CAPA) basert på revisjonsresultater, noe som fører til kontinuerlig forbedring av prosesser og kvalitet.

 6. Bevisbasert beslutningstaking:

  • Programvaren lagrer revisjonsdata og funn, og gir bevis for beslutningstaking knyttet til overholdelse, prosessforbedring og ressursallokering.

  • Organisasjoner kan bruke dataanalyse i programvaren for å ta informerte beslutninger om å adressere revisjonsfunn og forbedre QMS.

 7. Relasjonsledelse:

  • Revisjonsadministrasjonsprogramvare kan hjelpe organisasjoner med å administrere relasjoner med revisorer, leverandører og andre eksterne interessenter.

  • Den sporer revisjonsplaner, funn og oppfølgingshandlinger knyttet til eksterne parter, og sikrer at de bidrar til organisasjonens kvalitetsmål.
    

Oppsummert er programvare for revisjonsstyring på linje med prinsippene i ISO 9001 ved å tilby en strukturert og systematisk tilnærming til revisjoner, samsvar og kvalitetsstyring. Den støtter organisasjoner i å forstå og møte kundenes forventninger, demonstrere lederskaps forpliktelse til kvalitet, engasjere personell i revisjonsprosessen, følge en prosessorientert tilnærming til revisjoner, drive kontinuerlig forbedring gjennom funn og korrigerende handlinger, ta bevisbaserte beslutninger og administrere relasjoner med revisorer og eksterne parter. Denne justeringen hjelper organisasjoner med å opprettholde og forbedre kvaliteten på produktene og tjenestene deres samtidig som de sikrer samsvar med ISO 9001-kravene.

Dokumentstyring

Komplett og kraftig modul for håndtering av alle typer dokumenter. Inkluderer integrert hørings- og godkjenningsfunksjonalitet og full revisjonshistorikk.. 
Les mer

 

Dokumenthåndtering & ISO 9001-prinsipper:

Prosesstankegang: Programvaren hjelper til med å definere og administrere dokumentrelaterte prosesser, og sikrer strukturerte arbeidsflyter og justering med ISO 9001s prosessorientering.

Bevisbasert beslutningstaking: Programvaren sikrer klare revisjonsspor for dokumentendringer, og støtter informerte beslutninger om kontroll, samsvar og forbedringer.

Kundefokus: Ved å dokumentere kundenes behov og forventninger, integrerer programvaren dem i organisasjonsprosesser og tilbud.

Ledelse: Nøkkeldokumenter, retningslinjer og prosedyrer formidles konsekvent, og hjelper ledelsen med å innrette organisasjonen med kvalitetsmål.

Menneskers engasjement: Programvaren lar ansatte få tilgang til, samarbeide og bidra til relevante dokumenter, noe som indirekte fremmer engasjement.

Relasjonsledelse: Programvaren forenkler samarbeid og sikrer rettidig dokumenttilgang, forbedrer teamarbeid og kvalitetsmåljustering.

Forbedring: Programvaren fremmer kontinuerlig forbedring ved å effektivisere dokumentkontroll, fremheve områder for forbedring og dokumentere endringer.
 

Ved å integrere disse egenskapene underbygger dokumenthåndteringsprogramvaren ISO 9001-samsvar og kvalitetsstyringsprinsipper.

HR og Kompetansestyring

Komplett HR- og kompetansestyringssystem. Mål GAP og planlegg kompetanseheving av arbeidsstyrken din. Inkluderer kursstyringsfunksjonalitet.
Les mer
 

Samsvar med ISO 9001:
Kompetanseledelse hjelper med å administrere ansattes opplæring og utvikling, og sikrer at ansatte er kompetente og godt trent, noe som stemmer overens med Menneskers engasjement prinsippet.

Prosjektstyring og Handlingsplaner
 

Komplett og kraftig prosjektstyringsverktøy integrert med sluttbrukers arbeidskø for delegering av oppgaver og ansvar.
Les mer
 

ISO 9001 er en standard for kvalitetsstyringssystem (QMS) som gir et rammeverk for organisasjoner for å etablere og vedlikeholde prosesser som sikrer konsistent levering av kvalitetsprodukter og -tjenester. Standarden er basert på syv sentrale prinsipper for kvalitetsstyring. Programvare for handlingsplaner kan samsvare med disse prinsippene på ulike måter for å støtte en organisasjons kvalitetsstyringsinnsats:

 1. Kundefokus:

  • Denne modulen hjelper organisasjoner med å samle inn og analysere tilbakemeldinger fra kunder og krav for å lage handlingsplaner for å forbedre kundetilfredsheten.

  • Det lar organisasjoner spore og prioritere oppgaver knyttet til å imøtekomme kundenes bekymringer og behov.

 2. Ledelse:

  • Handlingsplanmodulen kan brukes til å tildele og spore oppgaver knyttet til lederansvar, for eksempel å sette kvalitetsmål, etablere retningslinjer og fremme en kvalitetskultur i organisasjonen.

 3. Menneskers engasjement:

  • Programvaren kan lette samarbeid og kommunikasjon mellom teammedlemmer, og sikre at alle er klar over sine roller og ansvar.

  • Det kan bidra til å tildele og spore opplærings- og utviklingsaktiviteter for å sikre at ansatte har nødvendig kompetanse og kunnskap for å bidra til kvalitetsmål.

 4. Prosessmetode:

  • Denne modulen, når den er integrert med prosessmodulen, gjør det mulig for organisasjoner å definere og dokumentere prosessene sine, inkludert trinn, input, utganger og ansvar.

  • Den hjelper til med å identifisere områder for prosessforbedring og sporer handlinger som er tatt for å forbedre prosesseffektiviteten og effektiviteten.

 5. Forbedring:

  • Denne modulen er sømløst integrert med avvikshåndtering og er et verdifullt verktøy for å lage og administrere korrigerende og forebyggende handlingsplaner (CAPA) for å adressere avvik og forhindre at de gjentar seg.

  • Det lar organisasjoner måle og overvåke nøkkelytelsesindikatorer (KPIer) og sette i gang forbedringstiltak basert på data og trender.

 6. Bevisbasert beslutningstaking:

  • Handlingsplanmodulen lagrer og gir tilgang til data, bevis og dokumentasjon knyttet til kvalitetsstyringsaktiviteter, noe som gjør det lettere for organisasjoner å ta informerte beslutninger.

  • Den støtter innsamling og analyse av data for kontinuerlige forbedringstiltak.

 7. Relasjonsledelse:

  • Handlingsplanmodulen hjelper til med å administrere relasjoner med leverandører og andre eksterne interessenter ved å spore og tildele oppgaver knyttet til leverandørytelse, revisjoner og kontraktsstyring.

  • Det kan hjelpe til med å opprettholde en database med leverandør- og kundeinformasjon for effektiv kommunikasjon og samarbeid.

Vedlikeholdsstyring

Eiendelsforvaltning og Vedlikeholdsstyring. Inkluderer utstyr og reservedelshåndtering. 
Les mer

 

Vedlikeholdsstyringssystemet, som brukes til å planlegge, planlegge og spore vedlikeholdsaktiviteter, stemmer overens med de syv prinsippene i ISO 9001, en standard for kvalitetsstyringssystem (QMS), på følgende måter:

 1. Kundefokus:

  • Programvare for vedlikeholdsadministrasjon bidrar til å sikre at utstyr og eiendeler er godt vedlikeholdt, og reduserer risikoen for produktdefekter eller tjenesteforstyrrelser som kan påvirke kundetilfredsheten.

  • Ved å forhindre utstyrsfeil og nedetid bidrar det indirekte til å møte kundenes krav og forventninger.

 2. Ledelse:

  • Ledere i en organisasjon kan bruke programvare for vedlikeholdsstyring til å sette vedlikeholdsmål, tildele ressurser og etablere retningslinjer og prosedyrer for vedlikehold av utstyr.

  • De kan vise lederskap ved å prioritere vedlikeholdsaktiviteter som direkte påvirker produktkvalitet og sikkerhet.

 3. Menneskers engasjement:

  • Programvare for vedlikeholdsadministrasjon letter samarbeid mellom vedlikeholdsteam, operatører og andre ansatte som er involvert i vedlikeholdsprosesser.

  • Det bidrar til å sikre at personell er tilstrekkelig opplært og engasjert i vedlikehold av utstyr, og bidrar til den generelle produkt- og tjenestekvaliteten.

 4. Prosessmetode:

  • Programvaren gjør det mulig for organisasjoner å definere og dokumentere vedlikeholdsprosesser, inkludert opprettelse av arbeidsordre, planlegging, utførelse og oppfølging.

  • Ved å følge en strukturert prosess kan organisasjoner forbedre konsistensen og effektiviteten til vedlikeholdsaktiviteter.

 5. Forbedring:

  • Programvare for vedlikeholdsadministrasjon lar organisasjoner spore utstyrsytelse og vedlikeholdshistorikk, og hjelper til med å identifisere områder for forbedring.

  • Den støtter implementeringen av forebyggende vedlikeholdsprogrammer, reduserer sammenbrudd og fremmer kontinuerlig forbedring.

 6. Bevisbasert beslutningstaking:

  • Programvaren lagrer data om vedlikehold av utstyr, sammenbrudd og reparasjonshistorikk, og gir bevis for beslutningstaking knyttet til vedlikeholdsstrategier og ressursallokering.

  • Organisasjoner kan bruke dataanalyse i programvaren for å ta informerte beslutninger om optimalisering av vedlikeholdspraksis.

 7. Relasjonsledelse:

  • Programvare for vedlikeholdsstyring kan brukes til å administrere relasjoner med utstyrsleverandører, vedlikeholdsentreprenører og andre eksterne interessenter.

  • Det hjelper med å spore vedlikeholdskontrakter, leverandørytelse og serviceavtaler, og sikrer at eksterne parter bidrar til å opprettholde produktkvaliteten.
    

Oppsummert er programvare for vedlikeholdsstyring på linje med prinsippene i ISO 9001 ved å tilby en systematisk tilnærming til vedlikehold av utstyr og forvaltning av eiendom. Den støtter organisasjoner i å møte kundenes krav, opprettholde ledelsens forpliktelse til kvalitet, engasjere ansatte i vedlikeholdsprosesser, følge strukturerte vedlikeholdsprosesser, kontinuerlig forbedre vedlikeholdspraksis, ta evidensbaserte beslutninger og administrere relasjoner med relevante interessenter. Denne justeringen kan hjelpe organisasjoner med å forbedre produkt- og tjenestekvalitet, redusere nedetid og sikre samsvar med ISO 9001-kravene.

Kunde- og Leverandøroppølging
 

Følge opp kunder og leverandører. Inkluderer rating/score.

Samsvar med ISO 9001:
Relationship Management: Supplier management is fundamentally about managing relationships with external parties, which is consistent with the ISO 9001 principle of relationship management. Developing strong, mutually beneficial relationships with suppliers is a primary objective of a Supplier Management System 

bottom of page