top of page

SoluDyne Personvernerklæring:


SoluDyne konsernet og dets datterselskaper SoluDyne respekterer privatlivet til den enkelte person. Denne personvernerklæringen beskriver rett til personvern og vårt engasjement for å beskytte personopplysninger. 

SoluDyne er et europeisk konsern med juridiske enheter, forretningsprosesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer som krysser landegrenser. SoluDyne leverer programvare og tjenester til private og offentlige bedrifter; Kunder i Europa. SoluDynes hovedkontor ligger i Stavanger og SoluDyne-konsernet er underlagt europeisk personvernlovgivning, inkludert  GDPR- General Data Protection Regulation

Alle strategiske beslutninger om personvern i SoluDyne treffes på konsernnivå under tilsyn av konsernets personvernombud, DPO - Data Protection Officer.

Denne personvernerklæringen er tilgjengelig på vår soludyne.com-hjemmeside og nederst på alle SoluDyne-nettsteder.


SoluDyne Personvernerklæring:  Hvordan og når gjelder personvernerklæringen


Denne personvernerklæringen gjelder for alle forretningsprosesser i SoluDyne og for alle SoluDynes nettsteder, domener, mobilløsninger, skytjenester og nettforum samt SoluDyne-merkede nettsteder; SoluDyne-nettsteder. Tjenestespesifikke bestemmelser finnes i bruksvilkårene for den aktuelle tjenesten, databehandleravtalen eller annen tilsvarende informasjon for den aktuelle tjenesten. 

Personvernerklæringen gir informasjon om behandling av personopplysninger som skjer som ledd i at SoluDyne bestemmer formålet og virkemidlene for behandlingen av personopplysningene som innsamles (SoluDyne opptrer som behandlingsansvarlig). Den gir også informasjon om behandling av personopplysninger som SoluDyne utfører på vegne av kundene våre basert på deres instruksjoner (kunden som behandlingsansvarlig og SoluDyne som databehandler). 

Personopplysninger er informasjon som kan identifisere deg som person, for eksempel en e-postadresse, gateadresse, telefonnummer eller lignende. Behandling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene kundene våre. 

Vennligst ikke bruk SoluDyne sine nettsteder eller tjenester hvis du ikke samtykker i hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

 

SoluDyne Personvernerklæring:  Personopplysninger som SoluDyne kan behandle:  

 

Kunde, partner, personer som representerer potensielle kunder; Leads, kontaktpersoner og programvarebrukere knyttet til våre kunder, arbeidssøkere. I tillegg behandler vi personopplysningene om personer som representerer mulige kunder, som f.eks tar kontakt med oss via SoluDyne-nettsteder eller andre kanaler. Hvordan vi behandler denne typen personopplysninger kan du lese mer om i den delen som omhandler SoluDyne som behandlingsansvarlig. 

 

SoluDyne behandler også personopplysninger på vegne av Kundene våre med kunden som behandlingsansvarlig og SoluDyne som databehandler. Hvordan vi behandler denne typen personopplysninger kan du lese mer om i den delen som omhandler SoluDyne som databehandler. 

I denne personvernerklæringen kan registrerte personer også omtales som personer eller deg.

 

Hvordan behandler SoluDyne personopplysninger som behandlingsansvarlig

Når SoluDyne bestemmer formålet med og behandlingen av dine personopplysninger er SoluDyne å anse som behandlingsansvarlig. Dette inkluderer scenarier der SoluDyne samler inn personopplysninger i sammenheng med at du er jobbsøker, kontaktperson for en Kunde eller mulig Kunde eller når du er en bruker av våre tjenester.


Hva er dine rettigheter

Rett til å velge bort markedsføringskommunikasjon:mmDu har rett til å melde fra om at du ikke ønsker å motta markedsføring fra SoluDyne og kan gjøre dette ved enten å:

 

 • Følg instruksjonene for reservasjon inkludert i markedsføringskommunikasjon

 • Endre innstillinger på din profilside/konto hos SoluDyne

 • Kontakte oss ved å sende en e-post til privacy@soludyne.com

 • Ved å bruke SoluDyne Subscription Manager

 

Vær oppmerksom på at selv om du velger ikke å motta markedsføringskommunikasjon fra SoluDyne, kan du likevel motta administrativ kommunikasjon som for eksempel bestillingsbekreftelser eller varsler som er nødvendige for å administrere kontoen din eller de tjenestene som vi tilbyr kundene våre.

Grunnleggende rettigheter:

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger og kan be om en oversikt over de personopplysningene vi lagrer om deg. Du kan også ha rett til å ta med deg dine personopplysninger fra en virksomhet til en annen (dataportabilitet). Du har også rett til å be om at SoluDyne korrigerer feil i dine personopplysninger. Dersom du har en konto hos SoluDyne på et SoluDyne-nettsted, kan dette vanligvis gjøres under "din konto" eller "din profil" på det aktuelle SoluDyne-nettstedet eller tjenesten. 

Videre har du rett til å be om sletting av personopplysninger og til å begrense eller motsette deg behandling av dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen eller andre tjenestespesifikke vilkår. 

Du har også rett til å sende inn en klage til datatilsynet vedrørende vår behandling av personopplysningene dine

Bruk e-postadressen privacy@soludyne.com for å ta kontakt med oss angående punktene i dette avsnittet. 

 

Hvordan beskytter og lagrer personopplysninger:  Slik beskytter vi personopplysningene dine.

SoluDyne tar den tilliten du og Kunder viser oss på alvor. SoluDyne er opptatt av å hindre uautorisert tilgang til og videreformidling av personopplysninger. SoluDyne skal sørge for at de personopplysningene vi behandler behandles konfidensielt, vi skal opprettholde integriteten til personopplysningene, samt sikre at de er tilgjengelige i henhold til gjeldende personvernlovgivning.  

Som en del av våre forpliktelser benytter vi tilstrekkelige organisatoriske, tekniske og fysiske prosesser og tiltak for å beskytte personopplysninger vi behandler, sett i lys av hvilken type informasjon og hvilken risiko du og våre Kunder utsettes for ved et eventuelt avvik. Vi tror på å bygge en sterk bedriftskultur der respekt for og bevissthet rundt personvern blant våre ansatte er grunnleggende for å sikre lovlig behandling og beskyttelse av personopplysninger og data. Følgende tiltak er spesielt viktige i denne forbindelse:

 

Organisatoriske tiltak

 

 • I SoluDyne har vi et Data Protection Officer på konsernnivå som tar alle strategiske beslutninger, samt generelt overvåker og styrer konsernets arbeid med personvern.

 • Det er obligatorisk for alle ansatte i SoluDyne å gjennomgå utdanning innenfor personvern

 • Det er obligatorisk for alle virksomheter i SoluDyne å føre protokoll over sine behandlingsaktiviteter og fortløpende vurdere risiko ved behandlingen av personopplysninger

 • Det inngås databehandleravtaler underleverandører som behandler personopplysninger

 

 

Tekniske tiltak

 

 • Klassifisering av personopplysninger for å sikre at de sikkerhetstiltakene som implementeres står i forhold til vurderingen av risiko

 • Vurdering av bruk av kryptering og pseudonymisering som risko reduserende tiltak

 • Begrense tilgang til personopplysninger til de som trenger tilgang for å oppfylle plikter i henhold til tjenesteavtaler eller lovgivning

 • Bruke systemer som oppdager, avhjelper, forhindrer og rapporterer personvern avvik

 • Bruke sikkerhetsrevisjoner for å fortløpende vurdere hvorvidt gjeldende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak er tilstrekkelige
   

 

Fysiske tiltak

Lokalene er beskyttet med tilgangskontroll og videoovervåkningssystemer


Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger

SoluDyne behandler bare dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet som kommuniseres til deg eller Kunden i forbindelse med innsamlingen av personopplysningene, samtidig som vi tar hensyn til vårt behov for å kunne svare på spørsmål fra deg eller Kunden,  løse tvister, samt overholde juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende lover. Dette betyr at SoluDyne kan beholde dine personopplysninger i en rimelig periode etter din og vår Kundes siste samhandling med oss. 

Når personopplysningene vi har samlet inn ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet bak at de ble samlet inn, sletter vi dem. Vi kan behandle data for statistiske formål, men i slike tilfeller vil data bli pseudonymisert eller anonymisert, da personopplysninger ikke er interessante i denne sammenheng.

 

SoluDyne som databehandler

SoluDyne tilbyr mange forskjellige tjenester til kundene våre. De fleste av disse tjenestene innebærer behandling av kundedata, herunder personopplysninger. Formålet med behandlingen av personopplysningene bestemmes av kundene våre. Som betyr at kunden er behandlingsansvarlig, SoluDyne er databehandler og SoluDyne behandler kun personopplysninger på vegne av Kunden. Forholdet mellom Kunden som behandlingsansvarlig og SoluDyne som databehandler skal reguleres av en databehandleravtale.
 

Kundens og SoluDyne forpliktelser

Når Kunden opptrer som behandlingsansvarlig skal denne i henhold til gjeldende personvernlovgivning sørge for det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene. Videre skal kunden vurdere etablere eierskap til risikoen ved behandlingen av personopplysningene. Et annet viktig aspekt ved Kundens ansvar som behandlingsansvarlig er å overholde informasjonsplikten overfor de registrerte personene. 

SoluDyne er en naturlig del av Kundens ansvar som behandlingsansvarlig i den forstand at SoluDyne tjenester er del av den behandlingen av personopplysninger som Kunden må sikre at er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Når SoluDyne behandler personopplysninger på vegne av Kundene sine må vi derfor gjøre dette i samsvar med personvernlovgivningen som gjelder for databehandlere. 

Kort sagt er både Kunden og SoluDyne forpliktet til å samarbeide for å sikre personvernet til de registrerte personene. SoluDyne skal gi den informasjonen som er nødvendig for at Kunden skal kunne overholde gjeldende personvernlovgivning.

 

Hvordan bruker SoluDyne underleverandører til å behandle personopplysninger

SoluDyne bruker underleverandører til å behandle personopplysninger og kan i den forbindelse eksportere våre, dine eller kundedata til andre selskaper innenfor eller utenfor EU. Disse underleverandørene er vanligvis leverandører av skytjenester eller andre IT tjenester. 

Ved bruk av underleverandører vil SoluDyne inngå en databehandleravtale for å beskytte dine rettigheter til  personvern i henhold til gjeldende personvernlovgivning og for å oppfylle våre forpliktelser overfor Kundene. Dersom underleverandører befinner seg utenfor EU, vil SoluDyne sørge for at det inngås gyldige overføringsmekanismer med disse på dine eller kundens vegne, ved å benytte ordninger godkjent av EU kommisjonen, herunder Privacy Shield eller EU Model Clauses.  

SoluDyne er avhengig av strategiske samarbeidspartnere for å lykkes med våre forretningsprosesser og for å kunne tilby deg våre tjenester på en effektiv, trygg og kostnadsbevisst måte. Disse tredjepartene inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Visma.net (N), Leverandør av regnskapssystem

 • Visma Sign (DK, N) leverandør av vår foretrukne løsning for dokumentsignering

 • e-conomic (DK), leverandør av vårt foretrukne regnskapssystem

 • Telia (N), datasenter

 • Microsoft Teams (EU), kundestøtte og salg

 • Google Analytics (EU)
   

Vær velkommen til å be om en oversikt og mer detaljert informasjon om SoluDynes underleverandører, herunder dokumentasjon av juridiske grunner for internasjonale overføringer nevnt ovenfor. 

  

Endringer i denne erklæringen

Vi oppfordrer til å gjennomgå erklæringen regelmessig. Hvis vi gjør betydelige endringer i erklæringen vår som vesentlig endrer vår personvernpraksis, kan vi også varsle deg på andre måter, for eksempel å sende en e -post eller legge ut en melding på bedriftens nettsted og eller sosiale medier før endringene trer i kraft.

Personvernerklæringen revideres minst årlig og endringer godkjennes av SoluDyne Personvernråd. Sist oppdatert: 20210811.

 

Hvordan kontakte oss?

Vi verdsetter din mening. Hvis du har kommentarer eller spørsmål om vår personvernerklæring, eventuelle uløste bekymringer om personvern eller databruk som vi ikke har behandlet tilfredsstillende, eller angående et mulig brudd på personvernet ditt, vennligst send dem via kontaktwebskjema. Du kan også sende det skriftlig.

I personvernspørsmål, kontakt på privacy@soludyne.com.

Vi behandler forespørsler eller klager konfidensielt. Vår representant vil kontakte deg for å ta opp dine bekymringer og skissere alternativene for hvordan disse kan løses. Vi tar sikte på å sikre at klager blir løst i tide og hensiktsmessig.

For informasjon reg. Innstillinger for informasjonskapsler på denne siden, se våre retningslinjer for informasjonskapsler .

bottom of page