top of page
Blueskye_olivetress_logo_v10.jpg

SoluDyne Styrings-
og Kvalitetsledelsessystem
Fleksibelt. Integrert. Komplett.

SoluDyne Prosessbasert Ledelsessystem er i samsvar med ISO 9001 og dets krav til Kvalitetssystem, samt HMSK Kravene i ISO 9001, ISO 14001 og 45001.

Hva er forskjellen mellom et Kvalitetssystem og et HMSK-Styringssystem?  Les mer.

Vi hjelper deg til å bli god på virksomhetsstyring

Nøkkelmoduler og funksjonalitet

The quality improvement module is designed to handle all types of observations,  Improvement proposal, Deviations, Customer Complaints, near misses, Occupational injuries, Audit results.  Read More

Deviation Management

Supports the entire organization, from analysis and strategy development to implementation and follow-up of results and KPIs  
Read More

Strategic Management

Complete Process Management from Work Process all the way to Work Flow Automation.  Achieve a process-based management and quality system. With in-browser modelling tool.
Read More

Process Management

Full prosess-styring, fra arbeidsprosess og helt til arbeidsflyt- automatisering. Oppnå et prosessbasert styrings- og kvalitetssystem. Modelleringsverktøy integrert i nettleseren.
Les mer

Kvalitetsforbedrings- modulen støtter alle typer observasjoner,  forbedringsforslag, avvik, kundeklager, nestenulykker, yrkesskader, revisjonsresultater etc... 
Les mer

Støtter hele organisasjonen, fra analyse og strategiutvikling til implementering og oppfølging av resultater og KPIer  
Les mer

Komplett risikostyringssystem. Kan brukes selvstendig, og sammen med resten av systemet, f.eks. for risikovurdering av prosesser og vurdering av observasjoner ved en audit, nestenulykker etc..  Les mer

Komplett og kraftig modul for håndtering av alle typer dokumenter. Inkluderer integrert hørings- og godkjenningsfunksjonalitet og full revisjonshistorikk.
Les mer

Planlegging og gjennomføring av interne, eksterne og 3. parts revisjoner, med mulighet for individuell tildeling av oppgaver og Gant-plan visning av tidsplan. Les mer

Komplett HR- og kompetansestyringssystem. Mål GAP og planlegg kompetanseheving av arbeidsstyrken din. Inkluderer kursstyringsfunksjonalitet.
Les mer

Eiendelsforvaltning og Vedlikeholdsstyring. Inkluderer utstyr og reservedelshåndtering. 
Les mer

Komplett og kraftig prosjektstyringsverktøy integrert med sluttbrukers arbeidskø for delegering av oppgaver og ansvar.
Les mer

Følge opp kunder og leverandører. Inkluderer rating/score.
Les mer

Plan and Manage internal and external Audits/Revisions. Includes functionality for inlcuding multiple participants and task delegation. Read More

Audit Management

Complete and powerful module for managing and handling all types of documents. Includes integrated review process. 
Read More

Document Management

RISK Management

Complete Risk Management System. Can be used independently and together with the rest of the system, for example in preparation for an audit or to illustrate risk in connection with the execution of a job defined in a work process.
Read More

SE SOLUDYNE I AKSJON

Asset and Maintenance Management.  Includes Equipment and Spare Part Management.  Read More

Asset and Maintenance Management

HR and Competence Management

Complete HR and Competency Management System.  Measure GAP and plan upskilling of your workforce.  Includes Course Management Functionality.
Read More

Complete and powerful project management tool integrated with End-User's Work Queue to delegate tasks and responsibility.  Read More

Project Management

​Alle moduler og funksjonalitet kan brukes integrert som et komplett system eller som frittstående moduler.  Les mer

​SoluDyne integreres med de fleste ERP-systemer og Office Online, Google Workspace, Azure AD... Les mer

Kvalitetsstyringssystemet er tilgjengelig for sluttbrukere på mobile enheter som støtter iOS og Android.. 
Les mer

SoluDyne støtter en rekke standarder og regler, fra ISO til FDA Part 11 til landsspesifikke lover og forskrifter.

Samsvar

Prosessledelses-modulen inkluderer et Smart- Modelleringsverktøy for å hjelpe til med rask modellering av prosesser.
Les mer

Ledelsessystemet er tilgjengelig som en skyløsning, men kan også installeres hos kunden.

Skyløsing og Lokal Installasjon

SoluDyne gir full dokumentstyring med revisjonskontroll og konfigurerbare maler integrert med Microsoft Online eller Google Workspace

Microsoft Office Online og Google Workspace

​Støtte for flere språk på innhold, inkludert på prosesser, eliminerer behovet for duplisering av prosessstrukturer - reduserer vedlikeholdet.

Flerspråklig innhold

bottom of page