top of page
Blueskye_v9.jpg

A complete QHSE Management System.
Scalable. Integrated. Easy. 

 • SoluDyne er et komplet system med integrerede moduler og funktionalitet til kvalitetsledelse.

 • Tjek let overensstemmelse med ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001 etc.

 • Simpel løsning tilgængelig på nettet og på håndholdte enheder.

 • Findes som Cloud-løsning eller installeret hos Kunden.

 • Understøtter Workflows fra Arbejdsprocesser til Automatisering af Workflows.'

 • Konfigurerbare Dashboards og Formulardesigner integreret med Workflow-designer. 

 • Dokumentstyring, indrapportering af forbedringsforslag og nærved-ulykker, styring af afvigelser og reklamationer, udarbejdelse af handlingsplaner, styring af audits, risikovurdering samt vedligehold og kalibrering af udstyr , etc.

Kvalitetsstyring i SoluDyne og de 7 principper for god kvalitetsstyring som defineret i ISO 9001 

SoluDyne giver virksomheder en komplet pakke til fremgang og en placering i front inden for kvalitet og løbende forbedringer som krævet af ISO 9001 og de 7 principper for kvalitetsstyring. Disse 7 principper tjener som en ramme for organisationer, der søger at etablere og vedligeholde effektive kvalitetsstyrings-systemer i overensstemmelse med ISO 9001-standarder.  De fremmer en tilgang med kunden i centrum, medarbejderinddragelse og et fokus på løbende forbedringer for at sikre, at produkter og tjenester konsekvent opfylder eller overgår kundernes forventninger.

1. Fokus på kunden: Organisationer bør have kunden i centrum og forstå og opfylde deres aktuelle og fremtidige behov og forventninger. Kundetilfredshed er en vigtig drivkraft for forretningssucces.

 

2. Lederskab: Effektivt lederskab er afgørende for at etablere og vedligeholde et kvalitetsledelsessystem. Ledere bør skabe en samlet vision og mission, sætte klare mål og sikre, at alle i organisationen er lever op til med kvalitetsmålene.

 

3. Involvering af medarbejdere: Folk på alle niveauer i organisationen bør involveres og engageres i at nå organisationens kvalitetsmål. Dette princip understreger vigtigheden af at styrke og motivere medarbejderne til at bidrage til kvalitetsforbedring.   

4.Procestilgang: Kvalitetsledelse bør angribes som en række indbyrdes forbundne processer, der tilsammen skaber værdi for organisationen og dens kunder. Forståelse og styring af disse processer er afgørende for at opnå konsistente og ønskede resultater.

 

5. Forbedring: Løbende forbedring er et grundlæggende princip. Organisationer bør regelmæssigt vurdere og forbedre deres processer og produkter for at opnå bedre ydeevne og kundetilfredshed. Brugen af data og evidensbaseret beslutningstagning er afgørende for forbedring.     

 

6. Evidensbaseret beslutningstagning: Beslutninger bør baseres på analyse og evaluering af data og information. Dette sikrer, at beslutninger er rationelle og kan føre til bedre resultater og løbende forbedringer. 

 

7. Relationsstyring: Opbygning og styring af gensidigt fordelagtige relationer med leverandører, partnere og andre interessenter er afgørende for succes. Samarbejdsrelationer kan øge organisationens evne til at levere værdi og opfylde kvalitetsmål.

Procesledelse

Komplet processtyring fra arbejdsproces hele vejen til arbejdsflowautomatisering. Opnå et procesbaseret ledelses- og kvalitetssystem. Med browser baseret modelleringsværktøj. Læs Mere

SoluDyne-systemets overensstemmelse til de 7 principper for god kvalitetsledelse - ISO 9001

Overensstemmelse med ISO 9001 og Arbejdsproces versus Workflow.


En arbejdsproces, der bruges som styrende dokumentation, er en ikke-automatiseret procesvisning, der illustrerer en række trin, der skal tages for at opnå et specifikt resultat. En arbejdsproces definerer tydeligt roller og ansvar og kombineres ideelt med styrende elementer, så medarbejderne har en klar forståelse af den opgave, der skal udføres, og de krav og risici, der evt. er involveret. Arbejdsprocesser bruges generelt til at erstatte komplicerede procedurer skrevet som dokumenter, hvor risikoen for menneskelige fejl vurderes at være relevant. Mange moderne organisationer styrer hele deres drift ved hjælp af arbejdsprocesser, da dette sikrer højere kontrol og effektivitet. Læs mere
 

Afslutningsvis betyder en arbejdsproces i denne sammenhæng Styrende Dokumentation, der definerer, hvordan arbejdet skal udføres.
 

Workflow er en automatiseret proces, der hjælper med at udføre selve opgaven. For eksempel kan indberetning af afvigelser betragtes som en automatiseret proces.Arbejdsproces-software kan være i overensstemmelse med flere af de syv principper i ISO 9001 - afhængigt af dets specifikke funktionalitet og hvordan det implementeres i en organisation. Her er de ISO 9001-principper, som arbejdsproces-software kan være leve op til:

APOS - ARBEJDSPROCES ANVENDT SOM STYRENDE DOKUMENTATIONProcestilgang: APOS Arbejdsproces understøtter procestilgangs-princippet ved at hjælpe organisationer med at definere, kontrollere og administrere deres arbejdsprocesser. Det sikrer, at arbejdsprocesser og registreringer oprettes, gennemgås, godkendes og distribueres som en del af en struktureret arbejdsgang, der er i overensstemmelse med den overordnede procesorienterede tilgang i ISO 9001.

 

Evidensbaseret beslutningstagning: Arbejdsprocesser spiller, når de bruges som styrende dokumentation, en afgørende rolle i evidensbaseret beslutningstagning. Det hjælper organisationer med at opretholde et klart audit-spor over procesændringer, godkendelser og revisioner. Denne evidens kan være uvurderlig til at træffe informerede beslutninger relateret til arbejdsproceskontrol, compliance og forbedringer af arbejdsprocesser.

 

Kundefokus: Effektiv arbejdsprocesstyring er afgørende for at bevare kundefokus. Gode arbejdsprocesser sikrer, at kundernes krav og forventninger er dokumenteret, kommunikeret og integreret i organisatoriske processer og produkter eller tjenester.

 

Lederskab: Leder-teams er ofte afhængige af arbejdsprocesser for at sikre, at central styrende dokumentation, politikker og procedurer konsekvent kommunikeres og følges i hele organisationen. Det understøtter ledelsesprincippet ved at give en mekanisme til topledelsen til at sætte forventninger og tilpasse organisationen til kvalitetsmålene.
Involvering af medarbejdere: Arbejdsprocesstyring engagerer mennesker direkte, det giver medarbejderne værktøjerne til at få adgang til, samarbejde om og bidrage til de arbejdsprocesser og løbende forbedringer, der er relevante for deres roller. Dette direkte engagement understøtter princippet om involvering af mennesker ved at give medarbejderne mulighed for direkte deltagelse, hvilket er meget forskelligt fra styring af dokumentstyring med procedurer, hvor roller og ansvar for medarbejderne kan være klart definerede, men kan være svære at dechifrere for medarbejderne.

 

Relationsstyring: APOS letter samarbejde og kommunikation mellem teammedlemmer og interessenter. Det hjælper med at administrere relationer ved at sikre, at de rigtige mennesker har adgang til den rigtige arbejdsproces på det rigtige tidspunkt, understøtter effektivt teamwork og overensstemmelse med kvalitetsmål.

 

Forbedring: APOS bidrager til løbende forbedringer ved at give en struktureret tilgang til arbejdsprocesstyring og -ledelse. Det hjælper organisationer med at identificere områder for forbedring i arbejdsprocesser og sikrer, at ændringer spores og dokumenteres i overensstemmelse med forbedringsprincippet.

APOS - ARBEJDSPROCES ANVENDT SOM STYRENDE DOKUMENTATIONProcestilgang: APOS Arbejdsproces understøtter procestilgangs-princippet ved at hjælpe organisationer med at definere, kontrollere og administrere deres arbejdsprocesser. Det sikrer, at arbejdsprocesser og registreringer oprettes, gennemgås, godkendes og distribueres som en del af en struktureret arbejdsgang, der er i overensstemmelse med den overordnede procesorienterede tilgang i ISO 9001.

 

Evidensbaseret beslutningstagning: Arbejdsprocesser spiller, når de bruges som styrende dokumentation, en afgørende rolle i evidensbaseret beslutningstagning. Det hjælper organisationer med at opretholde et klart audit-spor over procesændringer, godkendelser og revisioner. Denne evidens kan være uvurderlig til at træffe informerede beslutninger relateret til arbejdsproceskontrol, compliance og forbedringer af arbejdsprocesser.

 

Kundefokus: Effektiv arbejdsprocesstyring er afgørende for at bevare kundefokus. Gode arbejdsprocesser sikrer, at kundernes krav og forventninger er dokumenteret, kommunikeret og integreret i organisatoriske processer og produkter eller tjenester.

 

Lederskab: Leder-teams er ofte afhængige af arbejdsprocesser for at sikre, at central styrende dokumentation, politikker og procedurer konsekvent kommunikeres og følges i hele organisationen. Det understøtter ledelsesprincippet ved at give en mekanisme til topledelsen til at sætte forventninger og tilpasse organisationen til kvalitetsmålene.
Involvering af medarbejdere: Arbejdsprocesstyring engagerer mennesker direkte, det giver medarbejderne værktøjerne til at få adgang til, samarbejde om og bidrage til de arbejdsprocesser og løbende forbedringer, der er relevante for deres roller. Dette direkte engagement understøtter princippet om involvering af mennesker ved at give medarbejderne mulighed for direkte deltagelse, hvilket er meget forskelligt fra styring af dokumentstyring med procedurer, hvor roller og ansvar for medarbejderne kan være klart definerede, men kan være svære at dechifrere for medarbejderne.

 

Relationsstyring: APOS letter samarbejde og kommunikation mellem teammedlemmer og interessenter. Det hjælper med at administrere relationer ved at sikre, at de rigtige mennesker har adgang til den rigtige arbejdsproces på det rigtige tidspunkt, understøtter effektivt teamwork og overensstemmelse med kvalitetsmål.

 

Forbedring: APOS bidrager til løbende forbedringer ved at give en struktureret tilgang til arbejdsprocesstyring og -ledelse. Det hjælper organisationer med at identificere områder for forbedring i arbejdsprocesser og sikrer, at ændringer spores og dokumenteres i overensstemmelse med forbedringsprincippet.

Løbende forbedringer - Hændelsesrapportering
 

Løbende-forbedringsmodulet anvendes til at håndtere alle typer observationer i workflows såsom, forbedringsforslag, afvigelser, reklamationer, nærved-ulykker,  arbejdsskader og audit-observationer.  
Læs Mere

Overensstemmelse med ISO 9001 - 4 af 7 principper:

Procestilgang: Ved at adressere afvigelser som en del af en struktureret proces kan organisationer sikre, at afvigelser håndteres effektivt, og at korrigerende handlinger udføres på en systematisk måde.

Forbedring: Løbende forbedring er et grundlæggende aspekt af ISO 9001, og afvigelsesstyring understøtter dette princip ved at gøre det muligt for organisationer at lære af afvigelser og forbedre deres processer.

Afvigelseshåndtering er afhængig af at indsamle og analysere dokumentation for at fastslå de grundlæggende årsager til afvigelser og for at træffe informerede beslutninger om korrigerende og forebyggende handlinger. Dette stemmer overens med princippet om evidensbaseret beslutningstagning, da organisationer bruger data og information til at guide deres handlinger og forbedre deres processer.Afhængigt af virksomhedstype kan dette modul ved at involvere leverandører og kunder direkte i din afvigelsesrapportering / løbende forbedringsproces også hjælpe med relationsstyring og give en konkret feedback-loop mellem dig og dine leverandører samt dig og dine kunder

Risikovurdering
 

Komplet risikostyrings-system. Kan  anvendes selvstændigt, og sammen med resten af  systemet, f.eks. til risikovurdering af processer og vurdering af observationer ved en audit, nærved-ulykker mv.
Læs mere
 

Risikoledelsessystemet er i overensstemmelse med ISO 9001's principper ved at lægge vægt på risikobaseret tænkning i kvalitetsstyring. Nærmere bestemt:

 

Kundefokus: Det håndterer risici, der påvirker kvaliteten af produkter/tjenester for at imødekomme kundernes behov.

Lederskab: RISK afspejler ledelsens proaktive forpligtelse til kvalitet, der fremmer en risikobevidst kultur.

Involvering af medarbejdere: Det involverer medarbejdere i risikoprocesser, hvilket fremmer risikobevidsthed og ansvar.

Procestilgang: RISK identificerer, vurderer, behandler og gennemgår systematisk risici, hvilket afspejler ISO 9001's procescentrerede tilgang.

Forbedring: Håndtering af risici fører til organisatorisk tilpasning og videreudvikling.

Evidensbaseret beslutningstagning: RISK tilbyder indsigt i informerede beslutninger vedrørende risici.

Relationsledelse: Det sikrer, at eksterne partnere er i overensstemmelse med organisationens kvalitets- og risikostandarder.

 

Generelt opretholder RISK ISO 9001's principper, hvilket understreger vigtigheden af risikobaseret tænkning.

Audit Planlægning og Gennemførelse
 

Planlægning og gennemførelse af interne, eksterne og 3. parts Audits, med mulighed for individuel tildeling af opgaver samt Gant-plan visning af tidsplan. Læs Mere
 

Interne og eksterne audits er afgørende for overholdelse af ISO 9001. Auditledelses-software strømliner audit-processen, sporer observationer og letter korrigerende handlinger.Audit-ledelses-software er et værdifuldt værktøj for organisationer, der søger overensstemmelse med de syv principper i ISO 9001 - en standard for kvalitetsstyringssystem (QMS). Her er, hvordan audit-ledelses-software kan leve op til disse principper:

 

 1. Kundefokus:

  • ​Auditledelses-software kan hjælpe organisationer med at indsamle og analysere kunde-feedback og -reklamationer hvilket giver værdifuld indsigt i kundetilfredshed og forventninger.

  • Ved at udføre kundefokuserede audits kan organisationer identificere områder for forbedring og træffe foranstaltninger for at imødekomme kundernes behov mere effektivt.

 2. Lederskab:

  • ​Ledere kan bruge auditledelses-software til at opstille audit-mål, allokere ressourcer og etablere auditpolitikker og -procedurer.

  • De kan demonstrere lederskab ved at sikre, at audits udføres regelmæssigt og effektivt, hvilket fremmer en kvalitetskultur i organisationen.

 3. Involvering af medarbejdere:

  • Audit-ledelses-software letter samarbejdet mellem auditorer, auditerede og andreinvolveret i audit-processen.

  • Det sikrer, at audit-teams er veluddannede og engagerede i at udføre audits og implementere korrigerende handlinger.

 4. Procestilgang:

  • ​Softwaren understøtter en systematisk og struktureret tilgang til audits - fra planlægning og forberedelse til udførelse og rapportering.

  • Det hjælper organisationer med at forbedre sammenhæng og effektivitet i deres audit-processer.

 5. Forbedring:

  • ​Auditledelses-software giver organisationer mulighed for at spore audit-observationer, afvigelser og korrigerende handlinger.

  • Det understøtter implementeringen af korrigerende og forebyggende handlinger (CAPA) baseret på audit-resultater, hvilket fører til løbende forbedringer i processer og kvalitet.

 6. Evidensbaseret beslutningstagning:

  • ​Softwaren gemmer audit-data og -resultater og dokumenterer beslutningstagning i forbindelse med overholdelse, procesforbedringer og allokering af ressourcer.

  • Organisationer kan bruge dataanalyse i softwaren til at træffe informerede beslutninger om at adressere audit-observationer og forbedre deres QMS.

 7. Relationsledelse:

  • ​Auditledelses-software kan hjælpe organisationer med at administrere relationer med auditorer, leverandører og andre eksterne interessenter.

  • Den sporer audit-planer, -observationer og opfølgende handlinger relateret til eksterne parter, og sikrer, at de bidrager til organisationens kvalitetsmål.Sammenfattende er software til audit-styring i overensstemmelse med principperne i ISO 9001 ved at give en struktureret og systematisk tilgang til audit, compliance og kvalitetsstyring. Det understøtter organisationer i at forstå og imødekomme kundernes forventninger, demonstrere ledelsesforpligtelse til kvalitet, engagere personale i audit-processen, følge en procesorienteret tilgang til revisioner, drive løbende forbedringer gennem observationer og korrigerende handlinger, træffe evidensbaserede beslutninger og håndtere relationer med auditorer og eksterne parter. Denne overensstemmelse hjælper organisationer med at opretholde og forbedre kvaliteten af deres produkter og tjenester, samtidig med at den sikrer overholdelse af ISO 9001-krav.

Dokumentstyring
 

Komplet og kraftfuldt modul til styring af alle typer dokumenter. Inkluderer integreret hørings- og godkendelses funktionalitet og fuld revisionshistorik.  Læs Mere
 

Dokumentstyring & ISO 9001-principper:

 

Procestilgang: Softwaren hjælper med at definere og styre dokumentrelaterede processer, sikre strukturerede arbejdsgange og tilpasning til ISO 9001's procesorientering.

Evidensbaseret beslutningstagning: Softwaren sikrer klare audit-spor for dokumentændringer og understøtter informerede beslutninger om kontrol, compliance og forbedringer.

Kundefokus: Ved at dokumentere kundernes behov og forventninger integrerer softwaren dem i organisatoriske processer og tilbud.

Lederskab: Nøgledokumenter, politikker og procedurer formidles konsekvent, hvilket hjælper ledelsen med at bringe organisationen i overensstemmelse med kvalitetsmålene.

Involvering af medarbejdere: Softwaren giver medarbejdere mulighed for at få adgang til, samarbejde og bidrage til relevante dokumenter, hvilket indirekte fremmer involvering.

Relationsstyring: Softwaren faciliterer samarbejde og sikrer rettidig dokumentadgang, forbedrer teamwork og overensstemmelse med kvalitetsmålene.

Forbedring: Softwaren fremmer løbende forbedringer ved at strømline dokumentstyring, fremhæve områder til forbedring og dokumentere ændringer.

 

Ved at integrere disse muligheder understøtter dokumentstyrings-software ISO 9001's compliance og kvalitetsstyringsprincipper.

HR og Kompetencestyring
 

Komplet HR- og kompetencestyringssystem. Stamdata, kompetencer, licenser , GAB-analyser. Opkvalificering af din arbejdsstyrke. Inkluderer kursusstyringsfunktionalitet.
Læs Mere

Overenstemmelse med ISO 9001:
Competency Management hjælper med at styre medarbejdernes uddannelse og udvikling, og sikrer, at medarbejderne er kompetente og veluddannede, hvilket stemmer overens med "Engagement of People"-princippet.

Handlingsplaner og projektledelse
 

Komplet og kraftfuldt projektstyringsværktøj integreret med slutbrugerens arbejdskø for uddelegering  af opgaver og ansvar.
Læs Mere
 

ISO 9001 er en standard for kvalitetsstyringssystemer (QMS), der giver en ramme for organisationer til at etablere og vedligeholde processer, der sikrer ensartet levering af kvalitetsprodukter og -tjenester. Standarden er baseret på syv nøgleprincipper for kvalitetsstyring. Handlingsplan-software kan leve op til disse principper på forskellige måder for at understøtte en organisations kvalitetsstyringsindsats:

 

 1. Kundefokus:

  • ​Dette modul hjælper organisationer med at indsamle og analysere kundefeedback og -krav for at skabe handlingsplaner til forbedring af kundetilfredsheden.

  • Det giver organisationer mulighed for at spore og prioritere opgaver relateret til at imødekomme kundernes bekymringer og behov.

 2. Lederskab:

  • ​Handlingsplanmodulet kan bruges til at tildele og spore opgaver relateret til ledelsesansvar, såsom at opstille kvalitetsmål, etablere politikker og fremme en kvalitetskultur i organisationen.

 3. ​Involvering af medarbejdere:

  • ​Softwaren kan lette samarbejde og kommunikation mellem teammedlemmer og sikre, at alle er bevidste om deres roller og ansvar.

  • Det kan hjælpe med at tildele og spore trænings- og udviklingsaktiviteter for at sikre, at medarbejderne har de nødvendige færdigheder og viden til at bidrage til kvalitetsmålene.

 4. Procestilgang:

  • ​Når dette modul er integreret med procesmodulet, gør det det muligt for  organisationer at definere og dokumentere deres processer - herunder trin, input, resultater og ansvar.

  • Det hjælper med at identificere områder til procesforbedringer og sporer handlinger, der er truffet for at øge proceseffektiviteten og effektiviteten.

 5. ​Forbedring:

  • ​Dette modul er problemfrit integreret med Afvigelseshåndtering og er et værdifuldt værktøj til at skabe og administrere korrigerende og forebyggende handlingsplaner (CAPA) for at imødegå afvigelser og forhindre gentagelse af dem.

  • Det giver organisationer mulighed for at måle og overvåge key performance indicators (KPI'er) og igangsætte forbedringshandlinger baseret på data og trends.

 6. ​Evidensbaseret beslutningstagning:

  • ​Handlingsplansmodulet gemmer og giver adgang til data, beviser og dokumentation relateret til kvalitetsstyringsaktiviteter, hvilket gør det lettere for organisationer at træffe informerede beslutninger.

  • Det understøtter indsamling og analyse af data til løbende forbedringsinitiativer.

 7. ​Relationsledelse:

  • ​Handlingsplan-modulet hjælper med at styre relationer med leverandører og andre eksterne interessenter ved at spore og tildele opgaver relateret til leverandørens ydeevne, audits og kontraktstyring.

 

Det kan hjælpe med at vedligeholde en database med leverandør- og kundeoplysninger til effektiv kommunikation og samarbejde.

Aktiv og Vedligeholdsstyring
 

Systematisk styring af planlagt og uplanlagt vedligehold af udstyr, produktionslinjer, bygninger, kørende materiel mv.. 
Læs Mere
 

Vedligeholdsstyringssystemet, som bruges til at planlægge, planlægge og spore vedligeholdsaktiviteter, er i overensstemmelse med de syv principper i ISO 9001 - en standard for kvalitetsstyringssystemer (QMS) - på følgende måder:

 1. Kundefokus:

  • ​Vedligeholdsstyrings-software hjælper med at sikre, at udstyr og aktiver er vedligeholdte, hvilket reducerer risikoen for produktfejl eller serviceforstyrrelser, der kan påvirke kundetilfredsheden.

  • Ved at forhindre udstyrsfejl og nedetid bidrager det indirekte til at opfylde kundernes krav og forventninger.

 2. ​Lederskab:

  • ​Ledere i en organisation kan bruge vedligeholdsstyrings-software til at opstille vedligeholdsmål, allokere ressourcer og etablere politikker og procedurer for udstyrsvedligehold.

  • De kan udvise lederskab ved at prioritere vedligeholdsaktiviteter, der direkte påvirker produktkvalitet og sikkerhed.

 3. Involvering af medarbejdere:

  • ​Vedligeholdsstyrings-software letter samarbejdet mellem vedligeholds-teams, operatører og andre medarbejdere involveret i vedligeholdsprocesser.

  • Det hjælper med at sikre, at personalet er tilstrækkeligt uddannet og engageret i at vedligeholde udstyr, hvilket bidrager til den overordnede kvalitet af produkter og service.

 4. ​Procestilgang:

  • ​Softwaren gør det muligt for organisationer at definere og dokumentere vedligeholdsprocesser, herunder oprettelse af arbejdsordrer, planlægning, eksekvering og opfølgning.

  • Ved at følge en struktureret proces kan organisationer forbedre sammenhængen og effektiviteten af vedligeholdsaktiviteter.

 5. ​Forbedring:

  • ​Software til vedligeholdsstyring giver organisationer mulighed for at spore udstyrets ydeevne og vedligeholdshistorik, hvilket hjælper med at identificere områder for forbedring.

  • Det understøtter implementeringen af forebyggende vedligeholdsprogrammer, reducerer nedbrud og fremmer løbende forbedringer.

 6. Evidensbaseret beslutningstagning:

  • ​Softwaren gemmer data om udstyrsvedligehold, nedbrud og reparationshistorik, hvilket giver dokumentation for beslutninger, der er truffet, relateret til vedligeholdsstrategier og ressourceallokering.

  • Organisationer kan bruge dataanalyse i softwaren til at træffe informerede beslutninger om optimering af vedligeholdspraksis.

 7. Relationsledelse:

  • ​​Vedligeholdsstyrings-software kan bruges til at styre relationer til udstyrsleverandører, vedligeholdsentreprenører og andre eksterne interessenter.

  • Det hjælper med at spore vedligeholdskontrakter, leverandørydelse og serviceaftaler og sikrer, at eksterne parter bidrager til at opretholde produktkvaliteten.
    

Sammenfattende er software til vedligeholdsstyring i overensstemmelse med principperne i ISO 9001 ved at give en systematisk tilgang til udstyrsvedligehold og aktivstyring. Det understøtter organisationer i at imødekomme kundernes krav, fastholde ledelsens forpligtelse til kvalitet, engagere medarbejderne i vedligeholdsprocesser, følge strukturerede vedligeholdsprocesser, løbende forbedre vedligeholdspraksis, træffe evidensbaserede beslutninger og håndtere relationer med relevante interessenter. Denne tilpasning kan hjælpe organisationer med at forbedre kvaliteten af produkter og service, reducere nedetid og sikre overholdelse af ISO 9001-kravene.

Leverandøropfølgning
 

Følge op på leverandører. Inkluderer kontraktstyring og vurdering.

Overensstemmelse med ISO 9001:

Relationsstyring: Leverandørstyring handler grundlæggende om at styre relationer med eksterne parter, hvilket er i overensstemmelse med ISO 9001 princippet om relationsstyring. At udvikle stærke, gensidigt fordelagtige relationer med leverandører er et primært mål for et leverandørstyringssystem. 

bottom of page