top of page

SoluDyne Fortrolighedserklæring:

SoluDyne-koncernen og dens datterselskaber, SoluDyne, respekterer privatlivets fred for enkeltpersoner. Denne fortrolighedserklæring beskriver retten til privatlivets fred og vores forpligtelse til at beskytte personlige oplysninger.

SoluDyne er en europæisk gruppe med juridiske enheder, forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer, der krydser grænser. SoluDyne leverer software og tjenester til private og offentlige virksomheder; kunder i Europa. SoluDynes hovedkontor er beliggende i Stavanger, og SoluDyne-gruppen er underlagt europæisk lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger, herunder GDPR - Generel databeskyttelsesforordning.

Alle strategiske beslutninger om privatlivets fred i SoluDyne træffes på koncernniveau under tilsyn af gruppens fortrolighedsrepræsentant, DPO - Data Protection Officer.

Denne fortrolighedserklæring er tilgængelig på vores soludyne.com-websted og i bunden af ethvert SoluDyne-websted.

 

Hvornår og i hvilken sammenhæng gælder denne Privatlivspolitik?

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er gældende for alle forretningsprocesser og for alle SoluDynes hjemmesider, domæner, mobile løsninger, cloudtjenester og communities samt SoluDyne-brandede hjemmesider; SoluDyne sites. Tjenestespecifikke tillæg kan findes i Vilkår for levering af tjenesteydelser, databehandlingsaftaler eller tilsvarende oplysninger for den pågældende specifikke serviceydelse. 

Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger leverer oplysninger om databehandlingen, som udføres af SoluDyne når SoluDyne afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler behandlingen udføres;  SoluDyne optræder som dataansvarlig. Den leverer også oplysninger om den databehandling, SoluDyne udfører på vegne af vores Kunder på grundlag af deres instruktioner; Kunden som dataansvarlig og SoluDyne som databehandler. 

Personoplysninger er oplysninger, som kan identificere dig som person, eksempelvis e-mailadresse, postadresse eller telefonnummer etc. Det er for os nødvendigt at behandle dine personoplysninger for at kunne betjene vores Kunder. Undlad venligst at bruge SoluDyne Sites eller vores tjenester, hvis du ikke kan acceptere måden, hvorpå vi behandler personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

Hvis persondata behandler SoluDyne?

SoluDyne behandler personoplysninger om jobsøgere og kontaktpersoner eller software-brugere, som er tilknyttet vores Kunder. Vi behandler desuden personoplysninger om personer, som udgør potentielle Kunder eller Kundeemner, og som henvender sig til os via SoluDyne Sites eller via andre kanaler. Vores erklæring i disse henseender kan findes i afsnittet SoluDyne som dataansvarlig. 

Vi behandler ligeledes data på vegne af vores Kunder, hvor Kunden kontrollerer behandlingen. Vores erklæring i disse henseender kan findes i afsnittet SoluDyne som databehandler.

I denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan registrerede også være benævnt personer eller du/dig.


Hvordan behandler SoluDyne persondata i sin rolle som dataansvarlig?

 

Når et SoluDyne-datterselskab afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler behandlingen af dine personoplysninger udføres, optræder dette selskab som dataansvarlig. Dette indbefatter scenarier, hvor SoluDyne indsamler personoplysninger, i sammenhæng med at du er jobsøgende, at du er repræsentant for en Kunde eller et Kundeemne, eller når du er software-bruger.

 

Hvilke rettigheder har du?

Retten til at fravælge markedsføringskommunikation;  Du har ret til at fravælge modtagelsen af markedsføringskommunikation fra SoluDyne og kan gøre det enten ved at:

 

 

 • Følge instruktionerne for framelding i den relevante markedsføringskommunikation

 • Ændre præferencer under det relevante redigeringsafsnit for kontoen, hvis du har en konto hos SoluDyne

 • Kontakte os via e-mail på privacy@SoluDyne.com

 • Ved at bruge SoluDynes præferencestyring.

 • Bemærk venligst, at selv om du fravælger at modtage markedsføringskommunikation, kan du stadig modtage administrative meddelelser fra SoluDyne, eksempelvis ordrebekræftelser og meddelelser, som er nødvendige for at administrere din konto eller de tjenester, som leveres til vores Kunder.

 

 

Grundlæggende rettigheder

 • Du har ret til at tilgå dine personoplysninger ved at anmode om et overblik over personoplysninger om dig, og du kan have en ret til dataportabilitet. Du har også ret til at anmode SoluDyne om at korrigere unøjagtigheder i dine personoplysninger. Hvis du har en konto hos SoluDyne for et SoluDyneSite, kan dette normalt gøres gennem de relevante din konto- eller din profil-afsnit på det relevante SoluDyne Site eller den relevante tjeneste. 

 • Du har endvidere ret til at anmode om sletning af personoplysninger og til at begrænse eller fremsætte indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller andre tjenestespecifikke vilkår. 

 • Brug venligst privacy@soludyne.com til at indgive alle anmodninger som nævnt i dette afsnit. 

 • Du har endelig også ret til at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

 

SoluDyne Fortrolighedserklæring:  Hvordan sikrer og opbevarer SoluDyne dine persondata?

Således sikrer vi dine personoplysninger

SoluDyne tager den tillid, du og vores Kunder viser os, meget alvorligt. SoluDyne forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, offentliggørelse eller anden afvigende behandling af personoplysninger. SoluDyne skal sikre fortroligheden af de personoplysninger, vi behandler, fastholde integriteten af personoplysninger og sikre sin tilgængelighed i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

Som en del af vores forpligtelser tager vi rimelige og adækvate organisatoriske, tekniske og fysiske procedurer og forholdsregler i anvendelse for at beskytte de oplysninger, vi indsamler og behandler, med hensyntagen til typen af personoplysninger og den risiko, du og vores Kunder udsættes for ved evt sikkerhedsbrud. Eftersom der er stor sandsynlighed for, at de grundlæggende årsager til brud på persondatasikkerheden kan findes internt, tror vi på, at opbygningen af en stærk virksomhedskultur, hvor respekt for og årvågenhed omkring databeskyttelse blandt vore medarbejdere, er fundamental for at sikre en lovlig behandling og beskyttelse af dine oplysninger. De følgende forholdsregler er af særlig vigtighed i denne henseende:

Organisatoriske

Et data beskyttelse råd styrer lovligheden omkring behandlingen af data, samt privatlivspolitikker for SoluDyne Gruppen. Rådet er bemandet med sikkerhedseksperter på privatlivs- og informationsområdet under ledelse af en Corporate Data Protection Manager.

 

 • E-læringskurser i databeskyttelse, som er obligatoriske for alle medarbejdere.

 • Obligatoriske prosesser for registrering af behandlingsaktiviteter og vurdering af risici for registrerede er gældende for alle SoluDyne datterselskaber.

 • Databehandlingsaftaler med underleverandører, som behandler data på vegne af SoluDyne.

​​

 

Tekniske

 

 • Klassificering af persondata, der sikrer implementering af sikkerhedstiltag på niveau med risikovurderingen.

 • Vurdere brug af kryptering og pseudonymisering som risikobegrænsende foranstaltninger.

 • Begrænse adgangen til persondata til de personer som har brug for det, til opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med indgåede aftaler eller lovgivning, osv.

 • Anvende systemer som opdager, forebygger og advarer ved evt brud på persondatasikkerheden.

 • Anvende sikkerheds- egenvurderinger til at analysere, hvorvidt eksisterende tekniske og organisatoriske tiltag er tilstrækkelige for beskyttelsen af persondata, med tanke på de krav der er opstillet i gældende databeskyttelseslovgivning.
   

Fysiske


Lokaliteter er beskyttet af adgangskontrol- og videoovervågningssystemer.

 

Så længe opbevarer vi dine personoplysninger


SoluDyne opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det anførte formål, samtidig med at der tages hensyn til vores behov for at besvare forespørgsler og løse problemer samt overholde juridiske krav under gældende lovgivning.
Dette betyder, at SoluDyne kan opbevare dine personoplysninger i en rimelig periode efter din og vores Kundes sidste interaktion med os. Når de personoplysninger, vi har indsamlet, ikke længere er nødvendige, sletter vi dem. Vi kan behandle data ud fra statistiske formål, men i sådanne tilfælde vil dataene være pseudonymiserede eller anonymiserede.

 

Hvordan behandler SoluDyne persondata i sin rolle som databehandler?


SoluDyne leverer mange forskellige tjenester til vores Kunder. De fleste af vores tjenester indebærer behandling af Kundernes data, herunder deres personoplysninger. Formålene med behandlingen afgøres af vores kunder, ikke af SoluDyne. Dette gør Kunden til den dataansvarlige. SoluDyne optræder i sådanne tilfælde som databehandler og behandler dataene på vegne af og i henhold til instruktioner givet af Kunden. Relationen mellem Kunden som dataansvarlig og SoluDyne som databehandler skal reguleres af en databehandlingsaftale.

 

Kundens og SoluDynes forpligtelser


Når Kunden optræder som dataansvarlig, skal Kunden, i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse, sikre det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger. Kunden skal endvidere vurdere og etablere ejerskabet til de risici, som registrerede udsættes for gennem behandlingen af deres personoplysninger. Et andet vigtigt aspekt ved Kundens forpligtelser som dataansvarlig er at overholde oplysningsforpligtelsen i forhold til registrerede. 


SoluDyne er en naturlig del af Kundens forpligtelser som dataansvarlig, i den forstand at SoluDynes tjenester udgør dele af behandlingen af personoplysninger, som Kunden skal sikre er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Når SoluDyne behandler personoplysninger på vegne af sine Kunder, skal vi således gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse for databehandlere. 

    
Kort sagt er Kunden og SoluDyne forpligtede til at samarbejde for at sikre persondatabeskyttelsen for registrerede. SoluDyne leverer de nødvendige oplysninger til Kunden, således at denne kan agere i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.


I hvilket omfang anvender SoluDyne underleverandører?


SoluDyne bruger underleverandører til at behandle personoplysninger og kan i den forbindelse eksportere dine eller vores Kunders data til et sted uden for EU. Disse underleverandører er typisk leverandører af cloudtjenester eller andre IT-hosting tjenester. 

Ved brug af underleverandører vil SoluDyne indgå en databehandlingsaftale (DPA) med underleverandører for at sikre dine persondatarettigheder og for at opfylde vores forpligtelser over for vores Kunder. Når underleverandører er placeret uden for EU, sikrer SoluDyne det juridiske grundlag for sådanne internationale overførsler på vegne af dig eller vores Kunder, herunder ved at støtte sig til Privacy Shield (US) eller ved at gøre brug af EU-modelklausuler. 
 

SoluDyne støtter sig til nogle strategiske eksterne tredjeparter, som understøtter vores forretningsprocesser og leverer vores cloudtjenester. Disse tredjeparter omfatter, men er ikke begrænset til:
 

 • Visma.net (N), Leverandør af regnskabssystemer

 • Visma Sign (DK, N) leverandør af vores foretrukne løsning til dokumentsignering

 • e-conomic (DK), leverandør af vores foretrukne regnskabssystem

 • Telia (N), datacenter

 • Microsoft Teams (EU), kundesupport og salg

 • Google Analytics (EU)

 

Vær velkommen til at anmode om et overblik over og mere detaljerede oplysninger om SoluDynes underleverandører, herunder dokumentation for det juridiske grundlag for internationale overførsler, som er nævnt ovenfor.

Ændringer af denne erklæring

Vi opfordrer dig til at gennemgå erklæringen. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i vores erklæring, der væsentligt ændrer vores privatlivspraksis, kan vi også underrette dig på andre måder, f.eks. Ved at sende en e -mail eller sende en meddelelse på vores virksomheds websted og eller sociale medier, før ændringerne træder i kraft.

Fortrolighedserklæringen revideres mindst årligt, og ændringer godkendes af SoluDyne Databehandlings råd. Sidst opdateret: 20210811.

 

Hvordan kontakte SoluDyne?

Vi værdsætter din mening. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til vores fortrolighedserklæring, eventuelle uløste bekymringer om privatlivets fred eller databrug, som vi ikke har behandlet tilfredsstillende, eller om en mulig krænkelse af dit privatliv, bedes du sende dem via kontaktwebformular. Du kan også sende det skriftligt.

 

I fortrolighedsforhold, kontakt privacy@soludyne.com.

 

Vi behandler dine anmodninger eller klager fortroligt. Vores repræsentant kontakter dig for at løse dine bekymringer og skitsere mulighederne for, hvordan disse kan løses. Vi tilstræber at sikre, at klager løses rettidigt og hensigtsmæssigt.

Til information reg. Cookieindstillinger på denne side, se vores Cookiepolitik.

bottom of page