top of page
Blueskye_olivetress_logo_v10.jpg

SoluDyne Business Management & QHSE Software
Scalable. Integrated. Easy. 

SoluDyne Process Based Business Management Software är i överensstämmelse med ISO 9001 och dess krav för QMS och ISO 9001, ISO 14001 och 45001 och QHSE Management.
 

Vad är skillnaden mellan ett QMS och ett QHSE/HSEQ Management System? Läs mer.

Vi hjälper dig att bli bra på Business Management

Nyckelmoduler och funktionalitet

The quality improvement module is designed to handle all types of observations,  Improvement proposal, Deviations, Customer Complaints, near misses, Occupational injuries, Audit results.  Read More

Deviation Management

Supports the entire organization, from analysis and strategy development to implementation and follow-up of results and KPIs  
Read More

Strategic Management

Complete Process Management from Work Process all the way to Work Flow Automation.  Achieve a process-based management and quality system. With in-browser modelling tool.
Read More

Process Management

Komplett Process Management från Work Process hela vägen till Work Flow Automation. Uppnå ett processbaserat lednings- och kvalitetssystem. Med modellverktyg i webbläsaren.
Läs mer

Kvalitetsförbättringsmodulen är utformad för att hantera alla typer av observationer, förbättringsförslag, avvikelser, kundklagomål, tillbud, arbetsskador, revisionsresultat. Läs mer

Stöder hela organisationen, från analys och strategiutveckling till implementering och uppföljning av resultat och KPI:er.
Läs mer

Riskhantering

Komplett riskhanteringssystem. Kan användas självständigt och tillsammans med resten av systemet, till exempel som förberedelse för en revision eller för att illustrera risk i samband med utförandet av ett jobb definierat i en arbetsprocess. Läs mer

Dokumenthantering

Komplett och kraftfull modul för hantering och hantering av alla typer av dokument. Inkluderar integrerad granskningsprocess.
Läs mer

Planera och hantera interna och externa revisioner/revisioner. Inkluderar funktionalitet för att inkludera flera deltagare och uppgiftsdelegering.
Läs mer

Komplett HR- och kompetensledningssystem. Mät GAP och planera uppsättning av din personalstyrka. Inkluderar kurshanteringsfunktion.
Läs mer

Tillgångs- och underhållshantering. Inkluderar utrustning och reservdelshantering.
Läs mer

Komplett och kraftfullt projektledningsverktyg integrerat med slutanvändarens arbetskö för att delegera uppgifter och ansvar.
Läs mer

Följa upp kunder och leverantörer. Inkluderar kontraktshantering och betyg.

Läs mer

Plan and Manage internal and external Audits/Revisions. Includes functionality for inlcuding multiple participants and task delegation. Read More

Audit Management

Complete and powerful module for managing and handling all types of documents. Includes integrated review process. 
Read More

Document Management

RISK Management

Complete Risk Management System. Can be used independently and together with the rest of the system, for example in preparation for an audit or to illustrate risk in connection with the execution of a job defined in a work process.
Read More

SEE SOLUDYNE IN ACTION

Asset and Maintenance Management.  Includes Equipment and Spare Part Management.  Read More

Asset and Maintenance Management

HR and Competence Management

Complete HR and Competency Management System.  Measure GAP and plan upskilling of your workforce.  Includes Course Management Functionality.
Read More

Complete and powerful project management tool integrated with End-User's Work Queue to delegate tasks and responsibility.  Read More

Project Management

​Alla moduler och funktionalitet kan användas integrerade som ett komplett QHSE Management System eller som oberoende moduler. Läs mer

​SoluDyne kan integreras med de flesta affärssystem samt Office Online, Google Workspace, Azure AD...
Läs mer

Kvalitetsledningssystemet är tillgängligt för slutanvändare på mobila enheter, via app på iOS och Android.
Läs mer

SoluDyne stöder en mängd olika standarder och föreskrifter, från ISO till FDA Part 11 till landsspecifika föreskrifter.

Efterlevnad

​Processhanteringsmodulen innehåller ett smart modelleringsverktyg som gör modelleringsprocesser snabbare, vilket minskar utbildningstiden.
Läs mer

QHSE Management System är tillgängligt för molnlösningar och en lösning för kunden.

Cloud eller On-Premise Installation

SoluDyne tillhandahåller fullständig dokumenthantering med revisionshistorik och konfigurerbara mallar integrerade med Microsoft Online eller Google Workspace

Microsoft Office Online eller Google Workspace

SoluDyne stöder flera språk på innehåll som processer och bästa praxis, vilket eliminerar behovet av duplicering av processstrukturer och minskar underhållet.

Multi Language Content Management

bottom of page