top of page
Blueskye_v9.jpg

Ett komplett QHSE Management System.
Skalbar. Integrerad. Lätt.

 • SoluDyne är ett komplett system med integrerade moduler och funktionalitet för kvalitetsledning.

 • Spåra enkelt överensstämmelse med ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001 etc.

 • Enkel lösning tillgänglig på webben och handhållen enhet.

 • Tillgänglig som molnlösning eller installerad på kundens plats.

 • Stöder arbetsflöden från arbetsprocesser till automatisering av arbetsflöden.

 • Konfigurerbara instrumentpaneler och Form Designer integrerade med Work Flow Designer.

 • Dokumenthantering, rapportering av förbättringsförslag och tillbud, hantering av avvikelser och reklamationer, upprättande av handlingsplaner, ledning av revisioner, riskbedömning samt underhåll och kalibrering av utrustning m.m.

Kvalitetsledning i SoluDyne och de 7 principerna för god kvalitetsledning enligt definition i ISO 9001

SoluDyne förser företag med ett komplett paket för att trivas och utmärka sig i kvalitet och ständiga förbättringar som krävs av ISO 9001 och de 7 principerna för kvalitetsledning. Dessa sju principer fungerar som ett ramverk för organisationer som vill etablera och upprätthålla effektiva kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001-standarder. De främjar ett kundcentrerat tillvägagångssätt, medarbetarengagemang och fokus på ständiga förbättringar för att säkerställa att produkter och tjänster konsekvent uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar.

1. Kundfokus: Organisationer bör vara kundcentrerade, förstå och möta deras nuvarande och framtida behov och förväntningar. Kundnöjdhet är en nyckelfaktor för affärsframgång.

2. Ledarskap: Effektivt ledarskap är avgörande för att etablera och upprätthålla ett kvalitetsledningssystem. Ledare bör skapa en enhetlig vision och mission, sätta tydliga mål och se till att alla i organisationen är i linje med kvalitetsmål

3. Engagemang av människor: Människor på alla nivåer i organisationen bör vara involverade och engagerade i att uppnå organisationens kvalitetsmål. Denna princip understryker vikten av att stärka och motivera medarbetarna att bidra till kvalitetsförbättring.

4. Processansats: Kvalitetsledning bör ses som en serie sammankopplade processer som tillsammans skapar värde för organisationen och dess kunder. Att förstå och hantera dessa processer är avgörande för att uppnå konsekventa och önskade resultat.

5. Förbättring: Kontinuerlig förbättring är en grundläggande princip. Organisationer bör regelbundet utvärdera och förbättra sina processer och produkter för att uppnå bättre prestanda och kundnöjdhet. Användningen av data och evidensbaserat beslutsfattande är avgörande för förbättringar.

6. Evidensbaserat beslutsfattande: Beslut bör baseras på analys och utvärdering av data och information. Detta säkerställer att besluten är rationella och kan leda till bättre resultat och ständiga förbättringar.

7. Relationshantering: Att bygga och hantera ömsesidigt fördelaktiga relationer med leverantörer, partners och andra intresserade parter är avgörande för framgång. Samarbetsrelationer kan förbättra organisationens förmåga att leverera värde och uppfylla kvalitetsmål.

APOS Process Management

Komplett Process Management från Work Process hela vägen till Work Flow Automation. Uppnå ett processbaserat lednings- och kvalitetssystem. Med modellverktyg i webbläsaren. Läs mer
 

SoluDyne och systemanpassning med de 7 principerna för god kvalitetsledning - ISO9001

Anpassning till ISO 9001 och arbetsprocess vs arbetsflöde

En arbetsprocess som används som styrande dokumentation är en icke-automatiserad processvy som illustrerar ett antal steg som ska tas för att uppnå ett specifikt resultat. En arbetsprocess definierar tydligt roller och ansvar och kombineras idealiskt med styrande element för att medarbetarna ska ha en tydlig förståelse för uppgiften som ska utföras och vilka krav och risker som finns. Arbetsprocesser används i allmänhet för att ersätta komplicerade procedurer skrivna som dokument där risken för mänskliga fel bedöms vara relevant. Många moderna organisationer hanterar hela sin verksamhet med hjälp av arbetsprocesser eftersom detta säkerställer högre kontroll och effektivitet. Läs mer

Sammanfattningsvis innebär en arbetsprocess i detta sammanhang styrande dokumentation som definierar hur arbetet ska utföras.
Work Flow är en automatiserad process som hjälper till att utföra själva uppgiften. Till exempel kan rapportering av avvikelser betraktas som en automatiserad process.

Programvara för arbetsprocesser kan anpassas till flera av de sju principerna i ISO 9001, beroende på dess specifika funktionalitet och hur den implementeras inom en organisation. Här är ISO 9001-principerna som programvara för arbetsprocesser kan anpassas till:


APOS - ARBETSPROCESS ANVÄND SOM STYRANDE DOKUMENTATION

Processmetoden: APOS Work Process stödjer principen för processmetoden genom att hjälpa organisationer att definiera, kontrollera och hantera sina arbetsprocesser. Det säkerställer att arbetsprocesser och register skapas, granskas, godkänns och distribueras som en del av ett strukturerat arbetsflöde, i linje med den övergripande processorienterade metoden enligt ISO 9001.

Evidensbaserat beslutsfattande: Arbetsprocesser när de används som styrande dokumentation spelar en avgörande roll i evidensbaserat beslutsfattande. Det hjälper organisationer att upprätthålla en tydlig revisionsspår av processändringar, godkännanden och revisioner. Dessa bevis kan vara ovärderliga för att fatta välgrundade beslut relaterade till kontroll av arbetsprocesser, efterlevnad och förbättringar av arbetsprocesser.

Kundfokus: Effektiv arbetsprocesshantering är avgörande för att behålla kundfokus. Bra arbetsprocesser säkerställer att kundernas krav och förväntningar dokumenteras, kommuniceras och integreras i organisatoriska processer och produkter eller tjänster.

Ledarskap: Ledarskap förlitar sig ofta på arbetsprocesser för att säkerställa att viktig styrande dokumentation, policyer och procedurer konsekvent kommuniceras och följs i hela organisationen. Det stödjer ledarskapsprincipen genom att tillhandahålla en mekanism för ledning på högsta nivå för att sätta förväntningar och anpassa organisationen till kvalitetsmål.

Engagemang av människor: Arbetsprocesshantering engagerar människor direkt, det ger anställda verktygen för att komma åt, samarbeta och bidra till de arbetsprocesser och ständiga förbättringar som är relevanta för deras roller. Detta direkta engagemang stöder principen om att engagera människor genom att möjliggöra för anställda att delta, vilket skiljer sig mycket från att hantera med dokumenthantering med procedurer, där de anställdas roller och ansvar kan vara tydligt definierade men kan vara svåra att tyda för den anställde.

Relationshantering: APOS underlättar samarbete och kommunikation mellan teammedlemmar och intressenter. Det hjälper till att hantera relationer genom att säkerställa att rätt personer har tillgång till rätt arbetsprocess vid rätt tidpunkt, vilket stöder effektivt lagarbete och anpassning till kvalitetsmål.

Förbättring: APOS bidrar till ständiga förbättringar genom att tillhandahålla ett strukturerat förhållningssätt till styrning och ledning av arbetsprocesser. Det hjälper organisationer att identifiera områden för förbättringar i arbetsprocesser och säkerställer att förändringar spåras och dokumenteras, i linje med förbättringsprincipen.

APOS - ARBETSFLÖDE AUTOMATION

Processmetoden: Work Flow-mjukvaran stöder organisatoriska processer genom att möjliggöra konsekvent och effektiv uppgiftshantering, vilket speglar principen för processmetoden för att uppnå önskade resultat.

Förbättring: Programvaran erbjuder verktyg för processanalys, resultatspårning och feedback, vilket främjar kontinuerliga förbättringar av processer, produkter och tjänster.

Evidensbaserat beslutsfattande: Med sina analysmöjligheter underlättar Work Flow-programvaran datadrivna beslut om processoptimering och driftsförbättringar.

Engagemang av människor: Genom att effektivisera uppgiftshantering och samarbetsverktyg ökar programvaran indirekt medarbetarnas engagemang.

Kundfokus: Konfigurationer inom programvaran kan prioritera uppgifter som påverkar kundnöjdheten, vilket förbättrar kundcentrerad verksamhet.

Ledarskap: Programvaran hjälper ledarskapet att övervaka viktiga organisatoriska processer, i linje med uppsatta mål och kvalitetsledningsmål.

Relationshantering: Work Flow-mjukvaran stöder teamsamarbete och kommunikation med intressenter, vilket hjälper till med relationshantering.

Mjukvarans anpassning till ISO 9001-principerna beror på dess implementering i en organisations kvalitetssystem. Effektiv användning kan öka processeffektiviteten och kvalitetsstyrningen, vilket är avgörande för efterlevnad av ISO 9001.

Avvikelsehantering & ständig förbättring

Kvalitetsförbättringsmodulen är utformad för att hantera alla typer av observationer, förbättringsförslag, avvikelser, kundklagomål, tillbud, arbetsskador, revisionsresultat. Läs mer

Anpassning till ISO 9001 - 4 av 7 principer:
Processmetoder Genom att åtgärda avvikelser som en del av en strukturerad process kan organisationer säkerställa att avvikelser hanteras effektivt och att korrigerande åtgärder vidtas på ett systematiskt sätt.

Förbättring: Kontinuerlig förbättring är en grundläggande aspekt av ISO 9001, och avvikelsehantering stödjer denna princip genom att göra det möjligt för organisationer att lära av avvikelser och förbättra sina processer. .

Avvikelsehantering är beroende av att samla in och analysera bevis för att fastställa grundorsakerna till avvikelser och för att fatta välgrundade beslut om korrigerande och förebyggande åtgärder. Detta är i linje med principen om evidensbaserat beslutsfattande, eftersom organisationer använder data och information för att styra sina handlingar och förbättra sina processer.

Beroende på typ av verksamhet, genom att involvera leverantörer och kunder direkt i din avvikelserapportering/kontinuerliga förbättringsprocess, kan denna modul också hjälpa till med Relationshantering som ger en konkret återkopplingsslinga mellan dig och dina leverantörer och dig och dina kunder.

Riskhantering

.

Komplett riskhanteringssystem. Kan användas självständigt och tillsammans med resten av systemet, till exempel som förberedelse för en revision eller för att illustrera risk i samband med utförandet av ett jobb definierat i en arbetsprocess.
Läs mer

 

Riskhanteringssystemet överensstämmer med ISO 9001:s principer genom att betona riskbaserat tänkande i kvalitetsledning. Specifikt:

Kundfokus: Den hanterar risker som påverkar produkt/tjänstens kvalitet för att möta kundernas behov.

Ledarskap: RISK återspeglar ledarskapets proaktiva engagemang för kvalitet, vilket främjar en riskmedveten kultur.

Engagemang av människor: Det involverar anställda i riskprocesser, främjar riskmedvetenhet och ansvar.

Processmetoden: RISK identifierar, bedömer, behandlar och granskar systematiskt risker, vilket speglar ISO 9001:s processcentrerade syn.

Förbättring: Att hantera risker leder till organisatorisk anpassning och förfining.

Evidensbaserat beslutsfattande: RISK erbjuder insikter för välgrundade beslut om risker.

Relationshantering: Det säkerställer att externa partners överensstämmer med organisationens kvalitets- och riskstandarder.

Sammantaget upprätthåller RISK ISO 9001:s principer, vilket understryker vikten av riskbaserat tänkande.

 

Audit - Revisionsledning
 

Planera och hantera interna och externa revisioner/revisioner. Inkluderar funktionalitet för att inkludera flera deltagare och uppgiftsdelegering. Läs mer

Interna och externa revisioner är väsentliga för efterlevnad av ISO 9001. Programvara för revisionshantering effektiviserar revisionsprocessen, spårar resultat och underlättar korrigerande åtgärder.

Audit - revisionshantering är ett värdefullt verktyg för organisationer som vill anpassa sig till de sju principerna i ISO 9001, en standard för kvalitetsledningssystem (QMS). Så här kan programvara för revisionshantering anpassas till dessa principer::

 1. Kundfokus:

  • Programvara för revisionshantering kan hjälpa organisationer att samla in och analysera kundfeedback och klagomål, vilket ger värdefulla insikter om kundnöjdhet och förväntningar.

  • Genom att utföra kundfokuserade revisioner kan organisationer identifiera förbättringsområden och vidta åtgärder för att möta kundernas behov mer effektivt.

 2. Ledarskap:

  • Ledare kan använda programvara för revisionshantering för att sätta revisionsmål, allokera resurser och upprätta revisionspolicyer och -procedurer.

  • De kan visa ledarskap genom att se till att revisioner genomförs regelbundet och effektivt, vilket främjar en kvalitetskultur inom organisationen.

 3. Engagemang av människor:

  • Audit-  revisionshantering underlättar samarbetet mellan revisorer, granskade och andra intressenter som är involverade i revisionsprocessen.

  • Det säkerställer att revisionsteam är välutbildade och engagerade i att genomföra revisioner och genomföra korrigerande åtgärder.

 4. Processtänkande:

  • Programvaran stödjer ett systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt för revisioner, från planering och förberedelser till genomförande och rapportering.

  • Det hjälper organisationer att förbättra konsekvensen och effektiviteten i sina revisionsprocesser.

 5. Förbättring:

  • Programvara för revisionshantering tillåter organisationer att spåra granskningsresultat, avvikelser och korrigerande åtgärder.

  • Det stöder implementeringen av korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA) baserade på revisionsresultat, vilket leder till ständiga förbättringar av processer och kvalitet.

 6. Evidensbaserat beslutsfattande:

  • Programvaran lagrar revisionsdata och resultat, vilket ger bevis för beslutsfattande relaterat till efterlevnad, processförbättringar och resursallokering.

  • Organisationer kan använda dataanalys i programvaran för att fatta välgrundade beslut om hur man hanterar granskningsresultat och förbättrar deras QMS.

 7. Relationshantering:

  • Audit management software can help organizations manage relationships with auditors, suppliers, and other external stakeholders.

  • It tracks audit schedules, findings, and follow-up actions related to external parties, ensuring that they contribute to the organization's quality goals.
    

In summary, audit management software aligns with the principles of ISO 9001 by providing a structured and systematic approach to audits, compliance, and quality management. It supports organizations in understanding and meeting customer expectations, demonstrating leadership commitment to quality, engaging personnel in the audit process, following a process-oriented approach to audits, driving continuous improvement through findings and corrective actions, making evidence-based decisions, and managing relationships with auditors and external parties. This alignment helps organizations maintain and enhance the quality of their products and services while ensuring compliance with ISO 9001 requirements.

Dokumenthantering

Komplett och kraftfull modul för hantering och hantering av alla typer av dokument. Inkluderar integrerad granskningsprocess.
Läs mer

Dokumenthantering och ISO 9001-principer:

Processmetod: Programvaran hjälper till att definiera och hantera dokumentrelaterade processer, säkerställa strukturerade arbetsflöden och anpassning till ISO 9001:s processorientering.

Evidensbaserat beslutsfattande: Programvaran säkerställer tydliga revisionsspår av dokumentändringar, vilket stöder välgrundade beslut om kontroll, efterlevnad och förbättringar.

Kundfokus: Genom att dokumentera kundernas behov och förväntningar, integrerar programvaran dem i organisatoriska processer och erbjudanden.

Ledarskap: Nyckeldokument, policyer och procedurer sprids konsekvent, vilket hjälper ledarskapet att anpassa organisationen till kvalitetsmålen.

Engagemang av människor: Programvaran tillåter anställda att få tillgång till, samarbeta och bidra till relevanta dokument, vilket indirekt främjar engagemang.

Relationshantering: Mjukvaran underlättar samarbete och säkerställer snabb åtkomst till dokument, förbättrar lagarbete och anpassning av kvalitetsmål.

Förbättring: Programvaran främjar ständiga förbättringar genom att effektivisera dokumentkontrollen, lyfta fram områden för förbättringar och dokumentera förändringar.

Genom att integrera dessa funktioner stödjer programvaran för dokumenthantering ISO 9001-efterlevnad och kvalitetsledningsprinciper.

HR och kompetensledning


Komplett HR- och kompetensledningssystem. Mät GAP och planera uppsättning av din personalstyrka. Inkluderar kurshanteringsfunktion. Läs mer


Justering med ISO 9001:
Competency Management hjälper till att hantera personalutbildning och utveckling, vilket säkerställer att medarbetarna är kompetenta och välutbildade, vilket är i linje med principen "Engagement of People".

Handlingsplaner & Projektledning
Komplett och kraftfullt projektledningsverktyg integrerat med slutanvändarens arbetskö för att delegera uppgifter och ansvar. Läs mer

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem (QMS) som tillhandahåller ett ramverk för organisationer att etablera och underhålla processer som säkerställer en konsekvent leverans av kvalitetsprodukter och tjänster. Standarden bygger på sju nyckelprinciper för kvalitetsledning. Programvara för handlingsplaner kan anpassas till dessa principer på olika sätt för att stödja en organisations kvalitetsledningsinsatser:

 1. Kundfokus:

  • Denna modul hjälper organisationer att samla in och analysera kundfeedback och krav för att skapa handlingsplaner för att förbättra kundnöjdheten.

  • Det tillåter organisationer att spåra och prioritera uppgifter relaterade till att ta itu med kunders problem och behov.

 2. Ledarskap:

  • Modulen Handlingsplan kan användas för att tilldela och spåra uppgifter relaterade till ledarskapsansvar, såsom att sätta upp kvalitetsmål, upprätta policyer och främja en kvalitetskultur inom organisationen.

 3. Engagemang av människor:

  • Mjukvaran kan underlätta samarbete och kommunikation mellan teammedlemmar, vilket säkerställer att alla är medvetna om sina roller och ansvar.

  • Det kan hjälpa till att tilldela och spåra utbildnings- och utvecklingsaktiviteter för att säkerställa att anställda har nödvändiga färdigheter och kunskaper för att bidra till kvalitetsmål.

 4. Processtänkande:

  • Denna modul, när den är integrerad med processmodulen, gör det möjligt för organisationer att definiera och dokumentera sina processer, inklusive steg, input, utdata och ansvar.

  • Det hjälper till att identifiera områden för processförbättringar och spårar vidtagna åtgärder för att förbättra processeffektiviteten och effektiviteten.

 5. Förbättring:

  • Denna modul är sömlöst integrerad med avvikelsehantering och är ett värdefullt verktyg för att skapa och hantera korrigerande och förebyggande handlingsplaner (CAPA) för att åtgärda avvikelser och förhindra att de upprepas.

  • Det tillåter organisationer att mäta och övervaka nyckelprestandaindikatorer (KPI) och initiera förbättringsåtgärder baserat på data och trender.

 6. Evidensbaserat beslutsfattande:

  • Handlingsplansmodulen lagrar och ger tillgång till data, bevis och dokumentation relaterade till kvalitetsledningsaktiviteter, vilket gör det lättare för organisationer att fatta välgrundade beslut.

  • Det stöder insamling och analys av data för ständiga förbättringsinitiativ.

 7. Relationshantering:

  • Modulen Action Plan hjälper till att hantera relationer med leverantörer och andra externa intressenter genom att spåra och tilldela uppgifter relaterade till leverantörsprestanda, revisioner och kontraktshantering.

  • Det kan hjälpa till att upprätthålla en databas med leverantörs- och kundinformation för effektiv kommunikation och samarbete.

Maintenance - Underhållsahantering

Tillgångs- och underhållshantering. Inkluderar utrustning och reservdelshantering. Läs mer


Underhållsledningssystemet, som används för att planera, schemalägga och spåra underhållsaktiviteter, överensstämmer med de sju principerna i ISO 9001, en standard för kvalitetsledningssystem (QMS), på följande sätt:

 1. Kundfokus:

  • Underhållshantering hjälper till att säkerställa att utrustning och tillgångar är väl underhållna, vilket minskar risken för produktdefekter eller serviceavbrott som kan påverka kundnöjdheten.

  • Genom att förhindra utrustningsfel och stillestånd bidrar det indirekt till att möta kundernas krav och förväntningar.

 2. Ledarskap:

  • Ledare inom en organisation kan använda programvara för underhållshantering för att sätta underhållsmål, allokera resurser och upprätta policyer och rutiner för underhåll av utrustning.

  • De kan visa ledarskap genom att prioritera underhållsaktiviteter som direkt påverkar produktkvalitet och säkerhet.

 3. Engagemang av människor:

  • Programvara för underhållshantering underlättar samarbete mellan underhållsteam, operatörer och andra anställda som är involverade i underhållsprocesser.

  • Det hjälper till att säkerställa att personalen är tillräckligt utbildad och engagerad i att underhålla utrustning, vilket bidrar till den övergripande produkt- och servicekvaliteten

 4. Processtänkande:

  • The software enables organizations to define and document maintenance processes, including work order creation, scheduling, execution, and follow-up.

  • By following a structured process, organizations can improve the consistency and effectiveness of maintenance activities.

 5. Förbättring:

  • Programvara för underhållshantering låter organisationer spåra utrustningens prestanda och underhållshistorik, vilket hjälper till att identifiera områden för förbättringar.

  • Det stöder implementeringen av förebyggande underhållsprogram, minskar haverier och främjar kontinuerliga förbättringar.

 6. Evidensbaserat beslutsfattande:

  • Programvaran lagrar data om utrustningsunderhåll, haverier och reparationshistorik, vilket ger bevis för beslutsfattande relaterade till underhållsstrategier och resursallokering.

  • Organisationer kan använda dataanalys i programvaran för att fatta välgrundade beslut om att optimera underhållspraxis.

 7. Relationshantering:

  • Programvara för underhållshantering kan användas för att hantera relationer med utrustningsleverantörer, underhållsentreprenörer och andra externa intressenter.

  • Det hjälper till att spåra underhållskontrakt, leverantörsprestanda och serviceavtal, vilket säkerställer att externa parter bidrar till att upprätthålla produktkvaliteten.


  • Sammanfattningsvis överensstämmer programvaran för underhållshantering med principerna för ISO 9001 genom att tillhandahålla ett systematiskt tillvägagångssätt för underhåll av utrustning och tillgångshantering. Det stödjer organisationer att möta kundernas krav, upprätthålla ledarskapets engagemang för kvalitet, engagera anställda i underhållsprocesser, följa strukturerade underhållsprocesser, kontinuerligt förbättra underhållspraxis, fatta evidensbaserade beslut och hantera relationer med relevanta intressenter. Denna anpassning kan hjälpa organisationer att förbättra produkt- och tjänsternas kvalitet, minska stilleståndstiden och säkerställa efterlevnad av ISO 9001-kraven.

  • .

  • .

Uppföljning av leverantörer

Följa upp leverantörer. Inkluderar kontraktshantering och betyg.

Justering med ISO 9001:
Relationshantering: Leverantörshantering handlar i grunden om att hantera relationer med externa parter, vilket är förenligt med ISO 9001-principen för relationshantering. Att utveckla starka, ömsesidigt fördelaktiga relationer med leverantörer är ett primärt mål för ett leverantörsledningssystem

bottom of page