top of page

Riskhantering

Programvara för riskvärdering av processer, projekt, arbetsmiljö, oönskade incidenter, IT-säkerhet mm.

Få full kontroll över riskbedömningar

Med SoluDynes mjukvara för riskvärdering och riskhantering får du full kontroll över riskvärderingar. Improviserade anpassade lösningar och kalkylblad är ett förflutet.

RISK följer bland annat följande ISO-standarder

  • Maskinsäkerhet – ISO 12100,

  • Medicinsk utrustning – ISO 14971,

  • Data Protection Act / GDPR samt informationssäkerhet - ISO 27001, ISO 27005 och ISO 29134.

Historikdata sparas automatiskt och risktrendanalyser kan visas grafiskt.

Historik / risk trendanalyser

Integrerat med processer, avvikelserapportering m.m.

RISK kan användas separat och/eller integreras med processer, handlingsplaner, rapporterade negativa händelser etc.

Fördefinierade och användardefinierade riskmatriser

Riskbedömningar kan göras med hjälp av fördefinierad riskmatris eller användardefinierad riskmatris.

Risk Bow-Tie analyser

Grafisk Bow-Tie-analys kan kopplas till riskanalyserna.

Rapporter, statistik, trendanalys

Samla in kvalitetsrelaterad data för statistik.

Automatiserade handlingsplaner

Handlingsplaner med åtgärder integrerade med arbetskön kan direkt kopplas till den individuella riskbedömningen.

Manage your RISK

RISK säkerställer full dokumentation och säkerhet i arbetet med riskvärdering

Modulen Risk Management säkerställer att riskhanteringsarbetet i organisationen optimeras, dokumenteras och utvärderas av kvalificerad personal i ett enkelt verktyg.

bottom of page