SoluDyne integreret system til virksomhedsstyring

SoluDyne integreret løsning til virksomhedsstyring er et unikt system som hjælper virksomheder med at forøge deres værdier. Udvikling af bedste praksis gennem strategisk, værdibaseret ledelse, procesoptimering, kompetenceopbygning og kontinuerlige kvalitetsforbedringer. SoluDyne tilbyder et web-baseret ledelsessystem med moduler, som kan bruges enkeltvis eller integreret med hinanden efter behov. Løsningen kan installeres lokalt hos kunden eller som en hosted SaaS løsning.

 

Tilgængelig funktionalitet for total løsning er:

FORRETNINGSFORDELE

Fordele

 • Virksomheden kan starte med et område af systemet og udvide brugen i takt med, at behovene ændres – samtidig med, at alt beholdes i ét system.
 • Alt‐i‐én‐pakke – helhedsintegreret system som er oppe at køre fra første dag.
 • Fuld sporbarhed og revisionsstyring; alle ændringer logges og kan spores.
 • Strategier, processer, kompetenceudvikling og kontinuerlige kvalitetsforbedringer integreret til et helhedsorienteret system til virksomhedsstyring.
 • SoluDyne gør organisationer i stand til at samle teams om fælles mål, information og forretningsprocesser.
 • Systemet gør det muligt for alle ansatte at have adgang til vigtige systemer samt fordele information på tværs af organisationen.
 • Værktøj til at lave en god brugergrænseflade på processer, hvor information kan gøres let tilgængelig for slutbruger.
 • Systemet er enkelt for slutbruger som kun får adgang til nødvendig information og funktionalitet iht. profil / rettigheder / roller / placering / kompetence etc.
 • Slutbruger kan genkende sig selv i systemet; relevant indhold og lavt brugertærskel øger brug og ejerskab.
 • Systemet blev skabt til at sætte brugeren i centrum. Det skal give brugeren en klar forståelse af og delagtighed i, hvad der skal udføres, hvilke krav der stilles, og hvilken metode der skal anvendes. Både metoden og systemet er lavet til at være praktisk og let at forstå.
 • Selskabet kan kompetenceklarlægge, måle GAP og opbygge egne ressourcer.
 • Kontinuerlige kvalitetsforbedringer gennem håndtering af afvigelser og systematiske kvalitetsforbedringer.
 • Selskabet kan let sørge for at overholde ISO-standarder.
 • Sikrer systematisk udarbejdelse og opfølgning på handlingsplaner.
 • Giver detaljeret overblik over status, fremdrift og tidsforbrug på handlingsplaner.
 • Skaber grundlag for at arbejde målrettet med handlingsplaner.
 • Sikrer at handlingsplaner er dokumenteret samt vurderet i forhold og  tidsforbrug og risiko.

Målbare forbedringer

 • Besparelse at bruge et fælles system, synergieffekt ved at sammenlægge al information et sted; virksomheden kan opbygge synliggørelse af værdier og strategier.
 • Strategierne skaber rammerne for mål, arbejdsprocesserne og den styrende dokumentation sætter rammer for den operative daglige drift.
 • Overholdelse gennem planstyring i daglig drift i henhold til virksomhedens strategier.  Planer og aktiviteter udføres i daglig drift og sørger for, at virksomhedens strategier følges.

NØGLEFUNKTIONER

▲TIL TOPPEN

Produktet SoluDyne

Systemet tager hånd om materielle/konkrete værdier som f.eks. ejendele, samt principielle abstrakte værdier som er indeholdt i virksomhedens værdidokument.

 

Proceshåndtering

Processer har hjemmel i love og forskrifter og dermed sikres overholdelse.

 

Kompetencehåndtering

Virksomheden har mulighed for at kompetenceklarlægge, måle GAP og opbygge egne ressourcer.

 

Kvalitetsforbedring

Kontinuerlige kvalitetsforbedringer gennem håndtering af afvigelser og systematiske kvalitetsforbedringer.

 

Risikostyring

Analyse og risikohåndtering kan udføres direkte under Planer og aktiviteter.

 

Færdige skabeloner

Love og regler bliver omdannet til krav og bedste praksis, færdige standardprocesskabeloner for alle støtteprocesser ligger og venter på at tilpasses til kundens procesbehov.

 

Værdibaseret ledelse

Der er det eneste produkt på markedet, som giver mulighed for værdibaseret ledelse knyttet op mod daglige opgaver.

Udførsel af opgaver

 • Projekt, Plan, aktivitetsstyring og arbejdsflytning gennemgående i hele systemet.
 • Giver mulighed for at udarbejde handlingsplaner med underpunkter/aktiviteter, hvor der til de enkelte underpunkter kan tilknyttes ansvarlig, deadline samt forventet og faktisk tidsforbrug.
 • Opgaver vedr. opfølgning på handlingsplaner lægges automatisk i den enkelte brugers opgavebakke samt sendes via e-mail.
 • Indeholder risikovurderingsværktøj der giver mulighed for at risikovurderer handlingsplaner og de enkelte aktiviteter.
 • Planlagte aktivitet vises i Gantt diagram.
 • Giver mulighed for at registrere tidsforbrug på de enkelte aktiviteter samt at trække statuslister ud over tidsforbrug på handlingsplaner og aktiviteter.
 • Indeholder prædefinerede statusrapporter.

HJEMMESIDE

▲TIL TOPPEN

SoluDyne Hjemmeside kan opsættes efter kundens profil og behov og fungere som et intranet for alle ansatte.

Hjemmesiden fungerer som en guide til alle virksomhedens processer.

 

Virksomhedens områder kan synliggøres ved at oprette egne faner:

Fx: Oversigt over virksomhedens Arbejdsprocesser, ISO Pyramide, Organisationsdiagram og Afvigelsesbehandling med diagrammer for antal hændelser.

 

 

Anden tilgængelig funktionalitet er:

 

-Nyhedsside med informationsmulighed til alle ansatte.

-Udsendelse af nyheder med distributionsliste til organisation, afdeling eller kompetence-type.

 

Arbejdskø med profilbaseret visning af alle aktioner, den ansatte har ansvar for.

 

Opsætning af den ønskede type gadget-vinduer til visning af information, links - fx Mine favoritter, Arbejds-links, Mine processer og krav eller FAQ.

 

Adgang til oprettelse af nye registre, planer, aktiviteter, kvalitetsforbedringer, afvigelser og kommentar / ændring.

DASHBOARD

▲TIL TOPPEN

SoluDyne Dashboards giver adgang til kontinuerlig opdatering af informationsoversigter i systemet.

 

Eksempler:

I Proces perspektiv dashboard findes der oversigter over virksomhedens procesorientering f. eks. ansattes brug, antal styringselementer i forhold til aktiviteter, virksomhedens totale procesniveau. Strategisk ledelse dashboard viser oversigt over virksomhedens målopfyldelse pr. aktivitet eller perspektiv.

 

FORDELE:

 • Fordele ved brug af digitale dashboards inkluderer:
 • Visuel præsentation af ydelsesforanstaltninger, måle effektivitet / ineffektivitet
 • Evnen til at identificere og korrigere negative trends
 • Evnen til at generere detaljerede rapporter som viser nye trends
 • Evnen til at tage mere informerede beslutninger baseret på indsamlet forretningsinformation
 • Justere strategier og organisationsmål
 • Sparer tid i forhold til at køre flere rapporter
 • Få synlighed over systemet øjeblikkeligt

Organisationsdata

▲ TIL TOPPEN

Organisationsdata kan registreres direkte i SoluDyne og kobles til medarbejderinformation.  Systemet er tilpasset til at modellere i et hierarkisk organisationsdiagram med enheder og visning af lokation og  lokationsområde. Organisationsdiagrammet viser ansvarlig / ansatte i hver enhed.

 

Systemet giver mulighed for at registrere stilling med  stillingstype og procesejeransvar samt Kompetencekrav.

Ansvarlig har linket alle underordnede, og har dermed fuld oversigt over ansatte, som er registreret under Personel.

 

Fra personalefanen er det oversigt over medarbejderinformation med linkede stillinger. CV og oversigt over udviklingsplan vises som separate faner. Alle kompetencer med kompetenceniveau, certificeringer, licenser og kurser vises og er integreret med CAT kompetencestyringsmodulet i SoluDyne. Oversigter med kompetencegab vises som diverse diagrammer.

 

Til HR data kan der opsættes en Integration til andre HR systemer med mulighed for kontinuerlige opdateringer af data.

 

Værktøjet bruges til at følge op på eksterne kontakter, fx forretningspartnere, kunder, leverandører, offentlige myndigheder, etc.

 

Fordele:

 • Samler al datakommunikation med eksisterende og potentielle kunder og leverandører, etc. på ét sted.
 • Der kan logges detaljeret oversigt over, hvornår man skal følge op på individuelle kunder, leverandører, etc.

 

Funktioner:

 • Mulighed for registrering af kontrakter og ordrer knyttet op til planer og aktiviteter.
 • Værktøjet er integreret med modul for Planlægning og kontrol og giver fuld oversigt over alle indkomne forespørgsler fra kunder, samt udførelsen af disse.

 

Produkt

▲TIL TOPPEN

Værktøjet Produkter kan bruges til registrering af virksomhedens produkter og priser. Produkterne kan derefter hentes fra listerne i de andre moduler i SoluDyne - fx i sammenhæng med afvigelser, reklamationer eller omkostningsføring på aktiviteter. Produkter er også en integreret del i Ordre- og faktureringsmodulet.

 

Fordele:

 • Samler al information om produkter på ét sted.
 • Opretter detaljeret oversigt over produktdata-inkluderet tilgængelighed, etc

FAQ Register

▲TIL TOPPEN

Værktøj til at registrere virksomhedens sædvanlige spørgsmål og svar; FAQ register med FAQ grupper til overordnet sortering. Spørgsmål og svar, der menes at være ofte stillede i en given sammenhæng og knyttet til et bestemt emne.

Portfolio

▲TIL TOPPEN

Værktøj til portfolio giver mulighed for at registrere både ejendele og IT-værktøj.

Ved at registrere i IT portfolio sikres en sikker drift af datacenter, applikationer og cloud-tjenester. Værktøj til IT-portfolio er integreret op imod APOS modulet og værktøj til tegning af processer. I processerne kan man sætte risikoniveau samt tidslinje for vedligehold med notifikationer til den ansvarliges arbejdskø.

Booking/Ordre- og fakturaprocesværktøj

▲TIL TOPPEN

SoluDyne Booking/Ordre- og fakturaprocesværktøj støtter registrering og håndtering af ordrer i SoluDyne systemet. I værktøjet arbejder man sig gennem prosessen via flg. trin:

1. Registrere henvendelse / Booking

2. Sende bekræftelse til kunde

3. Registrere modtaget bekræftelse fra kunde

4. Registrere udførelse og levering af tjenester og produkter

5. Fakturering; oprette fakturagrundlag og kreditnota

6. Betaling; holde overblikket over betalte og ikke betalte fakturaer

 

I ordreskemaet kan man håndtere for eksempel udleje af personel, ressourcer og udstyr, såvel som produkter og tjenester. På skemaet i nedenstående eksempel, er udleje af rum en ressource.

Processen støtter også garantikrav og vedligeholdsaftaler; en ordre kan håndteres som garanti/vedligehold ved at sætte betalingsmetode til gratis.

 

Integration

Værktøjet kan sættes op til at støtte registrering af ordrer med reference til kundens projekter og kontrakter. Spørg SoluDyne Request vedr. priser. For integration til SAP, Visma, IFS eller andre lignende systemer, kan SoluDyne Transformation Service bruges Spørg SoluDyne Request vedr. priser

 

 

APOS Dokumenthåndtering

▲TIL TOPPEN

Dokumenthåndtering giver grundlag for at håndtere alle typer dokumentation såsom arbejdsprocesbeskrivelse med informationselementer, krav, bedste praksis / instruktioner og tjeklister, procedurer, certifikater, instruktionsvideoer og skabeloner.

 

I APOS kan man oprette dokumentarkiv, hvor dokumenterne kan linkes til de områder i systemet, som dokumenterne hører til.  På den måde kan et krav, en bedste praksis eller tjekliste linkes til den eller de tilhørende procesaktiviteter, som skal udføres. Der er visuel adgang til relevante dokumenter gennem flowchart med roller.

 

Modulet er designet til at vise en klar ansvarsallokering  i forhold til vedligehold af dokumenter.

 

Kommentar / Ændringsværktøj: Dokumenterne kan revideres ved høringsrunder, hvor værktøj for Kommentar / Ændring benyttes.

Der er automatisk styring af versioner og kommentarer samt komplet historik med ændringsmeddelelse, som vises i den enkelte ansattes arbejdskø. Notifikationsmeddelelse via e-mail udsendes automatisk ved hjælp af opsætning for at påminde den ansatte om ændringsmeddelelser.

 

Redigering: Fleksibel redigerings-, godkendelses-, og publicerings-workflow  Giver mulighed for at redigere i et dokument samtidig med, at den godkendte version af dokumentet er offentligt tilgængeligt. Ændringerne bliver først offentligt tilgængelige, når dokumentet godkendes. Automatiske notifikationer til relevante medarbejdere ved opdatering.

 

Revisionshistorik: Det er fuld revisionshistorik på dokumenter

 

Rettighetsstyring:  Adgang til rettighedsstyring for administratorer og ansvarlige på noder / dokumenter.

 

Læs mere APOS her.

 

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert
SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert
Dun and Bradstreet
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.
Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

a

Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

business management