SoluDyne virksomhetsstyring og kvalitetssystem

SoluDyne Integrert løsning for virksomhetsstyring er et unikt kvalitetssystem som hjelper bedrifter med å øke sine verdier. Systemet ble bygget for å sette Utførende i sentrum. Det skal gi brukeren en klar forståelse for, og delaktighet i, hva som skal utføres, hvilke krav som stilles og hvilken metode som skal anvendes. Både metoden og systemet er laget for å være praktisk og lett å forstå.

 

SoluDyne tilbyr et webbasert virksomhets-styringssystem med moduler som kan brukes enkeltvis eller integrert med hverandre etter behov. Løsningen kan innstalleres lokalt hos kunden eller som en hostet SaaS løsning.

 

Tilgjengelig funksjonalitet i systemet er:

Hjemmeside

Dashboard

Organisasjon

Personell

Strategisk ledelse

Risiko

Planlegging og kontroll

Kvalitets-

forbedring

Lover og regler

Prosess

Dokument arkiv/ Dokument håndtering

Data Warehouse

Kompetanse-styring

Sertifiseringer

Kurs / Nano-trening

FORRETNINGSFORDELER

Fordeler

 • Bedriften kan starte med et område av systemet, og utvide bruken etterhvert som behovene endres – samtidig som alt beholdes i et system.
 • Alt i en pakke, helintegrert system som er oppe å kjøre fra dag en, enkelt å ta i bruk og som klarer å beskrive en til tider kompleks verden på en enkel måte.
 • Full sporbarhet og revisjonsstyring; alle endringer logges og kan spores.
 • Strategier, prosesser, kompetanseutvikling og kontinuerlig kvalitetsforbedring integrert til et helhetlig system for virksomhetsstyring.
 • SoluDyne gjør organisasjoner i stand til å samle team om felles mål, informasjon og forretningsprosesser.
 • Systemet gjør det mulig for alle ansatte å ha adgang til viktige system, samt fordele informasjon på tvers av organisasjonen.

 

 • Verktøy for å lage et godt grensesnitt på prosesser hvor informasjon kan gjøres lett tilgjengelig for sluttbruker.
 • Systemet er enkelt for sluttbruker som kun får tilgang til nødvendig informasjon og funksjonalitet iht. profil, rettigheter, roller, lokasjon, kompetanse etc.
 • Sluttbruker kjenner seg igjen i systemet; relevant innhold og lav brukerterskel øker bruk og eierskap.
 • Beste praksis dyrking gjennom strategisk verdibasert ledelse, prosessoptimalisering, kompetansebygging og kontinuerlig kvalitetsforbedring.
 • Selskapet kan kompetansekartlegge, måle GAP og bygge egne ressurser.
 • Kontinuerlig kvalitetsforbedring gjennom avvikshåntering og systematisk kvalitetsforbedring.
 • Selskapet kan lett sørge for å være i samsvar med ISO standarder.

 

Målbare forbedringer

 • Besparelse å bruke et felles system, synergi effekt ved å legge all informasjon et sted; selskapet kan bygge opp å synliggjøre verdier og strategier. Kompetanse- bygging blir utført i henhold til strategier og mål. Plan og aktivitets gjennomføring gjøres på tvers av systemet.
 • Strategiene legger ramme for mål, arbeidsprosessene og den styrende dokumentasjonen setter rammer for den operative daglige driften. Strategier og arbeidsprosesser setter ramme for hvilke kompetanser som er nødvendige. Kvalitetsforbedringsystemet gir en feedback loop i forhold til at arbeidsprosessene er i.h.t. bedriftens strategier og eksterne lover og regler.
 • Etterlevelse gjennom planstyring i daglig operasjon i.h.t. bedriftens strategier. Planer og aktiviteter utføres i daglig operasjon og sørger for at bedriftens strategier følges.

 

NØKKELFUNKSJONER

▲TIL TOPPEN

Produktet SoluDyne

Systemet tar hånd om materielle/konkrete verdier som f.eks eiendeler, samt prinsippielle abstrakte verdier som er nedfelt i bedriftens verdidokument.

 

Prosesshåndtering

Prosesser er hjemlet i lover og forskrifter, dermed sikres samsvar og etterlevelse.

 

Kompetanshåndtering

Selskaper har mulighet for å kompetansekartlegge, måle GAP og bygge egne ressurser.

 

Kvalitetsforbedring

 Kontinuerlig kvalitetsforbedring gjennom avvikshåntering og systematisk kvalitetsforbedring.

 

Risikostyring

Analyse og Risikohåntering kan utføres direkte på Planer og Aktiviteter.

 

Utføring av oppdrag

Prosjekt, Plan, aktivitetsstyring og arbeidsflyt er gjennomgående i hele systemet.

 

 

Ferdige templater

Lover og regler blir omgjort til krav og beste prakis, ferdige standard prosessmaler på alle støtteprosesser ligger å venter på å tilpasses til kundens prosessbehov.

 

Verdibasert lededelse

Det er det eneste produktet på markedet som gir mulighet for verdibasert ledelse knyttet opp mot daglige oppgaver.

HJEMMESIDE

▲TIL TOPPEN

SoluDyne Hjemmeside kan settes opp etter kundens profil og behov og fungere som et intranet for alle ansatte.

Hjemmesiden fungerer som en veiviser til alle bedriftens prosesser.

 

Bedriftens områder kan synliggjøres ved å sette opp egne faner:

Eks. Oversikt over bedriftens Arbeidsprosesser, ISO Pyramide, Organisasjons kart og Avviksbehandling med diagrammer for antall hendelser.

 

 

Annen tilgjengelig funksjonalitet er:

 

-Nyhetsside med informasjonsmulighet til alle ansatte.

-Kringkasting av nyheter med distribusjonsliste til organisasjon, avdeling eller type  kompetanse.

 

Arbeidskø med profilbasert visning av alle aksjoner den ansatte har ansvar for.

 

Oppsett av ønsket type gadget vinduer for visning av informasjon, lenker eks. Mine favoritter, Arbeidslenker, Mine prosesser og krav eller FAQ.

 

Tilgang til oppretting av nye register, planer, aktiviteter, kvalitetsforbedringer, avvik og kommentar / endring.

 

DASHBOARD

▲TIL TOPPEN

SoluDyne Dashboards gir tilgang til kontinuerlig oppdatering av informasjonsoversikter i systemet.

 

Eksempler:

I Prosess perspektiv dashboard finnes oversikter over bedriftens prosessorientering f. eks ansattes bruk, antall styringselementer i forhold til aktiviteter, bedriftens totale prosessnivå.

Strategisk ledeles dashboard viser oversikt over bedriftens måloppnåelse pr aktivtet eller perspektiv.

 

FORDELER

Fordeler ved bruk av digitale dashboards inkluderer:

 • Visuell presentasjon av ytelsesforanstaltninger, måle effektivitet / ineffektivitet
 • Evne til å identifisere og korrigere negative trender
 • Evne til å generere detaljerte rapporter som viser nye trender
 • Evne til å ta mer informerte beslutninger basert på innsamlet forretningsinformasjon
 • Justere strategier og organisasjonsmål
 • Sparer tid i forhold til å kjøre flere rapporter
 • Få synlighet i systemet umiddelbart

Organisasjonsdata

▲ TIL TOPPEN

Organisasjonsdata kan registreres rett inn i SoluDyne og kobles til ansattinformasjon.  Systemet er tilpasset til å modellere i et hirarkisk organisasjonskart med enheter og visning av lokasjon og  lokasjonsområde. Organisasjonskartet viser  ansvarlig / ansatte i hver enhet.

 

Systemet gir mulighet for å registere stilling med  stillingstype og prosesseieransvar samt kompetansekrav

Ansvarlig har alle underordnede lenket opp, og har dermed full oversikt over ansatte som er registrert under Personel.

 

Fra personellfanen er det oversikt over ansattinformasjon med lenkede stillinger. CV og oversikt over utviklingsplan vises som egne faner. Alle kompetanser med kompetansenivå, sertifiseringer, lisenser og kurs vises og er integrert med CAT kometansestyringsmodulen i SoluDyne. Oversikter med kompetansegap vises som diverse diagrammer.

 

Til HR data kan det settes opp en Integrasjon til andre HR systemer med mulighet for kontinuerlige oppdatering av data.

 

Verktøyet brukes for å følge opp eksterne kontakter, for eksempel forretningspartnere , kunder, leverandører, offentlige myndigheter, etc

 

Fordeler

 • Samler alle data kommunikasjon med eksisterende og potensielle kunder og leverandører, etc .. på ett sted
 • Det kan logges detaljert oversikt over når man skal følge opp individuelle kunder og leverandører, etc ..

 

Funksjoner

 • Mulighet for registring av kontrakter og  ordrer knyttet opp mot planer og aktiviteter.
 • Verktøyet er integrert med modul for Planlegging og kontroll og gir full oversikt over alle innkomne forespørsler fra kunder, samt utførelse av disse.

Produkt

▲TIL TOPPEN

Verktøyet Produkter kan brukes til registrering av selskapets produkter og priser. Produktene kan deretter hentes opp fra listene i de andre modulene i SoluDyne, f.eks. i sammenheng med avvik, reklamasjoner eller kostnadsføring på aktiviteter. Produkter er også en integrert del i Ordre og faktureringsmodulen.

 

Fordeler

 • Samler all informasjon om produkter på ett sted.
 • Oppretter detaljert oversikt over produktdata  inkludert tilgjengelighet, etc.

FAQ Register

▲TIL TOPPEN

Verktøy for å registrere bedriftens vanlige spørgsmål og svar, FAQ register med FAQ grupper for å ha overordnet sortering. Spørsmål og svar ment å være ofte stilte i noen sammenheng, og knyttet til et bestemt emne.

PorTEFOLIO

▲TIL TOPPEN

Verktøy for portefolio har mulighet for å registrere både eiendeler og dataverktøy.

 

Ved å registrere i it-portefolio sikrer en sikker drift av datasenter, applikasjoner og skytjenester. Verktøy for it-portefolio er integrert opp mot module APOS og verktøy for tegning av prosesser. I prosessene kan man sette risikonivå samt tidslinje for vedlikeholdmed notifikasjoner til ansvarliges arbeidskø.

 

Ordre og Fakturering

▲TIL TOPPEN

SoluDyne Booking/Ordre- og fakturaprosessverktøy støtter registrering og håndtering av ordre i SoluDyne systemet. I verktøyet arbeider en seg gjennom prosessen via stegene:

 1. Registrere henvendelse / Booking
 2. Sende bekreftelse til kunde
 3. Registrere mottatt bekreftelse fra kunde
 4. Registrere utførelse og levering av tjenester og produkter
 5. Fakturering; opprette fakturagrunnlag og kreditnota
 6. Betaling; holde oversikt over betalte og ikke betalte fakturaer

 

I ordreskjemaet kan en håndtere for eksempel utleie av personell, ressurser og utstyr, så vel som produkter og tjenester. På skjema i nedenstående eksempel, er utleie av rom en ressurs.

 

Prosessen støtter også garantikrav og vedlikeholdsavtaler; en ordre kan håndteres som garanti/vedlikehold ved å sette betalingsmetode til gratis.

 

Integrasjon

Verktøyet kan settes opp til å støtte registrering av ordre med referanse til kundens prosjekter og kontrakter. Spør SoluDyne Request for priser.For integrasjoner til SAP, Visma, IFS or andre liknende systemer, kan SoluDyne Transformation Service brukes. Spør SoluDyne Request for priser.

 

 

APOS Dokumentstyring

▲TIL TOPPEN

Dokumenthåndtering gir grunnlag for å håndtere alle typer dokumentasjon fra arbeidsprosssbeskrivelse med informasjonselementer, krav, beste praksis / instruksjoner og sjekklister, prosedyrer, sertifikater, instruksjonsvideoer og templater.

 

I APOS kan man opprette dokumentarkiv, hvor dokumentene kan lenkes opp mot de områder i systemet som dokumentene har tilhørighet til.  På den måten kan et krav, beste praksis eller sjekkliste lenkes opp til den eller de tilhørende prosessaktivitetene som skal utføres. Det er visuel tilgang til relevante dokumenter gjennom flytskjema med roller.

 

Modulen er designet for å vise en klar ansvars allokering  i forhold til vedlikehold av dokumenter.

 

Kommentar / Endringsverktøy: Dokumentene kan revideres ved høringsrunder hvor verktøy for Kommentar / Endring benyttes,

Det er automatisk styring af versioner og kommentarer samt komplett historik med endringsmeldinger som vises i den enkelte ansatte sin arbeidskø. Notifikasjonsmelding via e-mail sendes automatisk ut ved oppsett, for å påminne den ansatte om endringsmeldinger.

 

Redigering: Fleksibel redigerings-, godkjennelses-, og publiseringsflyt  Gir mulighed for å redigere i et dokument samtidig med at den godkjente versjon av dokumentet er offentlig tilgjengelig. Endringene blir først offentlig tilgjengelig når dokumentet godkjennes. Automatiske notifikasjoner til relevante medarbeidere ved oppdatering.

 

Revisjonshistorikk:  Det er full revisjonshistorikk på dokumenter

 

Rettighetsstyring: Tilgang til rettighetsstyring for administratorer og ansvarlige på noder / dokumenter.

 

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert
SoluDyne er medlem av NFKR
SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.

Ta kontakt på + 47 51 850 850

Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

a

SoluDyne er medlem av NFKR
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.
SoluDyne er medlem av NFKR

virksomhetsledelse