APOS Arbeidsprosess Orientert styring

APOS – Arbeidsprosess Orientert Styring er en metode skapt for at et selskap skal kunne utvikle og operere etter beste praksis. I APOS brukes prosessene som et skjelett for å distribuere ansvar og beste praksis.

 

Et prosessverktøy som sikrer samsvar og etterlevelse med lover, regler, standarder og krav i arbeidsprosessene, samt  dokumentstyring i forhold til arbeidsprosessene.

 

Kjernen i APOS er arbeidsprosesser med roller, styrende elementer, rolle stilling, koblinger og kompetansekrav.

FORRETNINGSFORDELER

NØKKELFUNKSJONER

FORRETNINGSIDEEN

HISTORIEN

Oversiktlig system

APOS er et oversiktlig system hvor visualisering av arbeidsprosesser gjør det enkelt å styre, kontrollere, forbedre og sikre etterlevelse av virksomhetens prosesser.

 

Full sporbarhet

APOS gir full sporbarhet og gjør det enkelt å måle og sikre samsvar. Graden av måloppnåelse blir høynet ved å jobbe effektivt i gode arbeidsprosesser.

Prestasjon og kvalitet

I APOS settes Utførende i sentrum. Samme kvalitet på leveranser uavhengig av person.

 

Krav

Myndighetskrav, kundekrav og selskapskrav er integrert med styringssystemet.

 

Ansvar av ansatte

Den ansatte gjøres ansvarlig ved at de aktiviteter som den enkelte ansatte har ansvar for blir synliggjort, samt at kvalitetskrav og beste praksis for hver aktivitet klart kommer frem.

 

Felles arbeidsprosesser

Styrer virksomheten gjennom felles arbeidsprosesser uavhengig av organisajon.

 

Effektivt verktøy

APOS er et effektivt verktøy for erfaringsoverføring og utvikling av beste praksis.

 

Involvering av ansatte

Alle ansatte i organisajonen tar del i og føler eierskap til styringen.

 

Dynamisk styringssystem

APOS er et dynamisk styringssystem som til enhver tid gir brukerne oppdatert informasjon.

 

Praktisk og lett

APOS er laget for å være praktisk og lett å forstå.

Integrering av eksterne partnere

SoluDynes åpne systemløsninger legger grunnlag for å integrere eksterne partnere og underleverandører.

 

Får en klar forståelse

Brukeren får en klar forståelse for sine egne roller, krav og hvilke beste praksis som skal følges.

 

Lett å dokumentere

Lett å dokumentere avvik og alternativ praksis direkte på prosessene.

 

Bidrar til utvikling

Bidrar til utvikling av beste praksis.

 

Lett å komme i kontakt

De som utfører aktiviteter skal lett komme i kontakt med prosesseier/saksbehandler.

 

Rask overføring

Erfaringer fra ulykker og hendelser kommer tydelig frem og kan raskt overføres til hele virksomheten.

 

Eierne i fokus

Eierne av prosessene kommer i fokus.

 

Rolle stilling koblinger

En sentral del i APOS metoden er rolle-stilling koblinger. Rollebåndene i flytskjemaene kobles til stillinger i organisasjons-kartet.  Ved å koble rolle til stilling kan man kvalitetssikre at alle får oppdatert informasjon når den er tilgjengelig.

 

Arbeidsprosesser med roller

Prosessen er basis for å distribuere ansvar og beste praksis. Prosessdelen av APOS logikken er basert på en tilpasning av ISO 5807.

 

Styringselementer

Referansemateriell som tekst eller linker blir visualisert gjennom pop-opp vinduer når musepekeren beveges over prosess- eller aktivitets- bokser. Hvis nødvendig kan dette også bli vist i tekstbokser innenfor prosesskartet. Hvis for eksempel et krav, beste praksis eller andre styrende elementer blir lagt til så blir dette indikert med et lite ikon på prosess- og aktivitetsfigurerene. Man ser dermed om det finnes tilgjengelig referansemateriell.

APOS gjør at en kan måle gjennomførings-graden av prosessorientering målt mot et satt ideal.

 

Rolle stilling koblinger

Ved å koble rolle til stilling kan man kvalitetssikre at alle får oppdatert informasjon når den er tilgjengelig.

 

Kompetansekrav

Kompetansekrav knyttet opp mot aktiviteter.

 

Organisasjonskart

Bruk av organisasjonskart.

 

Definisjoner og forkortelser

Bruk av defininsjoner og forkortelser.

 

Kommentarer og endringsforslag

Håndtering av kommentarer og endringsforslag.

 

 

 

Stillingstyper

Stillingen skal være et produkt av at en stillingstype utføres i en gitt avdeling. Typisk vil flere ansatte være koblet til en stilling i APOS organisasjonsstrukturen. Stillingene er deretter koblet til rollebåndene i arbeidsprosessene.

 

Sikrer at bedriften er i samsvar

Standarder, lover og forskrifter kan kobles rett til krav i arbeidsprosessene for å sikre samsvar i forhold til myndighetskrav.

 

Revisjonsstyring

Full revisjonsstyring, med endringspakker og med sporing av endringer.

 

Statistikk

Statistikk på bruk av systemet, prosesser og styringselementer.

 

Avviksbehandling

Mulighet for avviksbehandling på arbeidsprosessnivå gir statistikk og målbare resultater på forbedring av arbeidsprosesser og Beste Praksis.

 

Profilbasert tilgang

Mulighet for profilbasert tilgang.

 

HTML Editor

Online editering av innhold; prosesser og styringselementer.

 

Import

Import av MS Visio.

 

Fagbibliotek

Mulighet for fagbibliotek.

 

ISO pyramide

Bruk av ISO pyramide.

 

 

Kontinuerlig forbedring av Beste Praksis

Kontinuerlig forbedring av Beste Praksis er forretningsideen bak APOS. Mulighetene til å utfordre og forbedre bedriftens verdiskaping er godt tilrettelagt i APOS.

 

Forbedre styring og kontroll med egen virksomhet

Forretningsideen bak APOS er å forbedre styring og kontroll med egen virksomhet. Dette gjøres ved å anvende selskapets Beste Praksis for valg av Metode og ivaretakelse av Krav. Det finnes betydelig dokumentasjon på forbedringer i industrien basert på å utvikle en Beste Praksis.

 

Felles aktivitet

Selskaper med stort aktivitetsområde har historisk tillatt stor individuell frihet til å utvikle lokale krav og metoder. Utførelsen av en felles aktivitet for hele virksomheten vil da normalt få forskjellige lokale varianter. Variasjonene øker med antall virksomheter en opererer. Eks: Tidligere Hydro sine produksjonsplattformer hadde alle forskjellige lokale metoder for entring av turbinhus i drift. Ved hjelp av APOS kunne en felles metode for entring gjennomføres.

Stor variasjon i Krav og Metode for repeterbare aktiviteter har normalt ført til økt ressursbruk i kontroll og oppfølging – Kontrollspennet blir for stort!

 

Dette bildet viser prosesskart, Delprosess, Flytskjema, Aktivitetsbeskrivelse fra APOS Arbeidsprosessorientert styring.

Grunnlaget for APOS ble utviklet fra 1995-2005.

 

Forkortelsen APOS ble introdusert i et prosjekt gjennomført av Norsk Hydro Produksjon og SoluDyne fra 2002- 2006. APOS står for Arbeidsprosess Orientert Styring og har blitt oversatt til engelsk med Advanced Process Oriented Steering.  APOS har blitt navnet både på metoden og systemet.

APOS ble skapt med fokus på beste praksis og arbeidsprosesser med roller.

 

APOS ble laget for å effektivisere styringen av virksomheten. Systemet ble bygget for å sette utførende i sentrum. Det skal gi brukeren en klar forståelse for og delaktighet i hva som skal utføres, hvilke krav som stilles og hvilken metode som skal anvendes.  Både metoden og systemet er laget for å være praktisk og lett å forstå.

 

SPRÅK:

SoluDyne er TransQ Kvalifisert
SoluDyne er medlem av NFKR
SoluDyne er Sellicha Kvalifisert SoluDyne er Achilles JQS Kvalifisert
Dette er SoluDyne sin logo. SoluDyne leverer system for virksomhetsstyring.

Ta kontakt på + 47 51 850 850

Facebook ikon Twitter ikon Flickr ikon LinkedIn ikon YouTube ikon Instagram ikon
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.

a

Dette bildet viser prosesskart, Delprosess, Flytskjema, Aktivitetsbeskrivelse fra APOS Arbeidsprosessorientert styring.
SoluDyne er medlem av NFKR
Dette ikonet viser SoluDyne logoen. SoluDyne utvikler og leverer software for virksomhetsstyring.
Denne print screenen viser APOS Arbeidsprosess orientert styring hjemmeside fra SoluDyne systemet.

Hjemmesiden for APOS,

hvor bruker kan navigere

seg ned i arbeidsprosesser.

FORRETNINGSFORDELER

Dette er en svg som viser en pil.

Oversiktlig system

APOS er et oversiktlig system hvor visualisering av arbeidsprosesser gjør det enkelt å styre, kontrollere, forbedre og sikre etterlevelse av virksomhetetens prosesser.

 

Full sporbarhet

APOS gir full sporbarhet og gjør det enkelt å måle og sikre samsvar. Graden av måloppnåelse blir høynet ved å jobbe effektivt i gode arbeidsprosesser.

 

Laget for utførende

I APOS settes Utførende i sentrum. Samme kvalitet på leveranser uavhengig av person.

 

Denne print screenen viser navigering i APOS Arbeidsprosess orientert styring - fra SoluDyne systemet.

Ansvar for eget arbeid

Den ansatte gjøres ansvarlig ved at de aktiviteter som den enkelte ansatte har ansvar for blir synliggjort, samt at kvalitetskrav og beste praksis for hver aktivitet klart kommer frem.

 

Felles arbeidsprosesser

Styrer virksomheten gjennom felles arbeidsprosesser uavhengig av organisajon.

 

Effektivt verktøy

APOS er et effektivt verktøy for erfaringsoverføring og utvikling av beste praksis.

 

Involvering av ansatte

Alle ansatte i organisajonen tar del i og føler eierskap til styringen.

 

Dynamisk styringssystem

APOS er et dynamisk styringssystem som til enhver tid gir brukerne oppdatert informasjon.

 

 

Bruker navigerer seg ned i prosesser i APOS systemet.

Dette er en svg som viser en pil.
Denne print screenen viser navigering i APOS Arbeidsprosess orientert styring.

Praktisk og lett

APOS er laget for å være praktisk og lett å forstå.

Integrering av eksterne partnere

SoluDynes åpne systemløsninger legger grunnlag for å integrere eksterne partnere og underleverandører.

 

Får en klar forståelse

Brukeren får en klar forståelse for sine egne roller, krav og hvilke beste praksis som skal følges.

 

Lett å dokumentere

Lett å dokumentere avvik og alternativ praksis direkte på prosessene.

 

Bidrar til utvikling

Bidrar til utvikling av beste praksis.

 

Lett å komme i kontakt

De som utfører aktiviteter skal lett komme i kontakt med prosesseier/saksbehandler.

 

Rask overføring

Erfaringer fra ulykker og hendelser kommer tydelig frem og kan raskt ove

Eierne i fokus

Eierne av prosessene kommer i fokus.

 

Bruker navigerer seg ned i
prosesser i APOS.

Dette er en svg som viser en pil.
Dette bildet viser Flytskjema i APOS Arbeidsprosess orientert styring.

Flytskjema i APOS.

NØKKELFUNKSJONER

Rolle stilling koblinger

En sentral del i APOS metoden er rolle-stilling koblinger. Rollebåndene i flytskjemaene kobles til stillinger i organisasjons-kartet.  Ved å koble rolle til stilling kan man kvalitetssikre at alle får oppdatert informasjon når den er tilgjengelig.

 

Arbeidsprosesser med roller

Prosessen er basis for å distribuere ansvar og beste praksis. Prosessdelen av APOS logikken er basert på en tilpasning av ISO 5807.

 

Stillingstyper

Stillingen skal være et produkt av at en stillingstype utføres i en gitt avdeling. Typisk vil flere ansatte være koblet til en stilling i APOS organisasjonsstrukturen. Stillingene er deretter koblet til rollebåndene i arbeidsprosessene.

 

Sikrer at bedriften er i samsvar

Standarder, lover og forskrifter kan kobles rett til krav i arbeidsprosessene for å sikre samsvar i forhold til myndighetskrav.

 

Styringselementer

Referansemateriell som tekst eller linker blir visualisert gjennom pop-opp vinduer når musepekeren beveges over prosess- eller aktivitets- bokser. Hvis nødvendig kan dette også bli vist i tekstbokser innenfor prosesskartet. Hvis for eksempel et krav, beste praksis eller andre styrende elementer blir lagt til så blir dette indikert med et lite ikon på prosess- og aktivitetsfigurerene. Man ser dermed om det finnes tilgjengelig referansemateriell.

APOS gjør at en kan måle gjennomførings-graden av prosessorientering målt mot et satt ideal.

 

Rolle stilling koblinger

Ved å koble rolle til stilling kan man kvalitetssikre at alle får oppdatert informasjon når den er tilgjengelig.

 

Kompetansekrav

Kompetansekrav knyttet opp mot aktiviteter.

 

Organisasjonskart

Bruk av organisasjonskart.

 

Definisjoner og forkortelser

Bruk av defininsjoner og forkortelser.

 

Kommentarer og endringsforslag

Håndtering av kommentarer og endringsforslag.

 

Revisjonsstyring

Full revisjonsstyring, med endringspakker og med sporing av endringer.

 

Statistikk

Statistikk på bruk av systemet, prosesser og styringselementer.

 

Avviksbehandling

Mulighet for avviksbehandling på arbeidsprosessnivå gir statistikk og målbare resultater på forbedring av arbeidsprosesser og Beste Praksis.

 

Profilbasert tilgang

Mulighet for profilbasert tilgang.

 

HTML Editor

Online editering av innhold; prosesser og styringselementer.

 

Import

Import av MS Visio.

 

Fagbibliotek

Mulighet for fagbibliotek.

 

ISO pyramide

Bruk av ISO pyramide.

 

 

FORRETNINGSIDEEN

Kontinuerlig forbedring av Beste Praksis

Kontinuerlig forbedring av Beste Praksis er forretningsideen bak APOS. Mulighetene til å utfordre og forbedre bedriftens verdiskaping er godt tilrettelagt i APOS.

 

Forbedre styring og kontroll med egen virksomhet

Forretningsideen bak APOS er å forbedre styring og kontroll med egen virksomhet. Dette gjøres ved å anvende selskapets Beste Praksis for valg av Metode og ivaretakelse av Krav. Det finnes betydelig dokumentasjon på forbedringer i industrien basert på å utvikle en Beste Praksis.

 

Felles aktivitet

Selskaper med stort aktivitetsområde har historisk tillatt stor individuell frihet til å utvikle lokale krav og metoder. Utførelsen av en felles aktivitet for hele virksomheten vil da normalt få forskjellige lokale varianter. Variasjonene øker med antall virksomheter en opererer. Eks: Tidligere Hydro sine produksjonsplattformer hadde alle forskjellige lokale metoder for entring av turbinhus i drift. Ved hjelp av APOS kunne en felles metode for entring gjennomføres.

Stor variasjon i Krav og Metode for repeterbare aktiviteter har normalt ført til økt ressursbruk i kontroll og oppfølging – Kontrollspennet blir for stort!

 

HISTORIEN BAK APOS

Dette bildet viser følgende Prosesskart, Delprosess, Flytskjema, Arbeidsbeskrivelse - fra APOS.

Grunnlaget for APOS ble utviklet fra 1995-2005.

 

Forkortelsen APOS ble introdusert i et prosjekt gjennomført av Norsk Hydro Produksjon og SoluDyne fra 2002- 2006. APOS står for Arbeidsprosess Orientert Styring og har blitt oversatt til engelsk med Advanced Process Oriented Steering.  APOS har blitt navnet både på metoden og systemet.

APOS ble skapt med fokus på beste praksis og arbeidsprosesser med roller.

 

APOS ble laget for å effektivisere styringen av virksomheten. Systemet ble bygget for å sette utførende i sentrum. Det skal gi brukeren en klar forståelse for og delaktighet i hva som skal utføres, hvilke krav som stilles og hvilken metode som skal anvendes.  Både metoden og systemet er laget for å være praktisk og lett å forstå.

 

 

SoluDyne er medlem av NFKR

virksomhetsledelse

Dette er en svg som viser en pil.
Dette er en svg som viser en pil.
Dette er en svg som viser en pil.
Dette bildet viser følgende Prosesskart, Delprosess, Flytskjema, Arbeidsbeskrivelse - fra APOS.